ครม.เห็นชอบแนวทางส่งเสริมปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

ครม.เห็นชอบแนวทางส่งเสริมปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

ครม.เห็นชอบแนวทางส่งเสริมปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

รูปข่าว : ครม.เห็นชอบแนวทางส่งเสริมปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

นอกจากการทำเกษตรอย่างยั่งยืน การให้ชุมชนเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้นเป็นอีกยุทธศาสตร์ที่ ครม.ให้ความเห็นชอบในวันนี้ (15 พ.ย.2559) นอกเหนือจากการเห็นชอบมาตรการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพื่อทดแทนการปลูกข้าว

วันนี้ (15 พ.ย.2559) ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบแนวทางการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ 2 ล้านไร่ ครอบคลุม 35 จังหวัด เพื่อลดพื้นที่ปลูกข้าวนาปรังปี 2559/2560 และเพิ่มผลผลิตข้าวโพด หลังมีผลผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการ โดยให้ ธ.ก.ส.สนับสนุนสินเชื่อเกษตรกรไร่ละ 4,000 บาท เพื่อนำไปซื้อปัจจัยการผลิต งบประมาณ 8,000 ล้านบาทและใช้วงเงินอีก 103 ล้านบาท ชดเชยอุดหนุนดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี เริ่มดำเนินการเดือนตุลาคม 2559 ถึงเดือนมิถุนายน 2560

พ.อ.หญิง ทักษดา สังขจันทร์ ผู้ช่วยโฆษกรัฐบาล แถลงว่านายกรัฐมนตรีได้ย้ำในที่ประชุม ครม.ให้ทุกหน่วยงานช่วยเหลือเกษตรกรทุกฝ่าย ไม่เฉพาะชาวนา พร้อมกำชับให้หาแนวทางที่สอดคล้องกับแผนแม่บทและยุทธศาสตร์ที่วางไว้

ที่ประชุม ครม.ยังเห็นชอบร่างแผนพัฒนาการเงินภาคประชาชน พ.ศ.2560-2564 (ฉบับที่ 2) เพื่อตอบสนองความต้องการทางการเงินของประชาชนอย่างยั่งยืนทุกระดับชั้น โดยแบ่งออกเป็น 3 ยุทธศาสตร์ ทั้งการสร้างรายได้และพัฒนาศักยภาพด้านการเงิน และลดหนี้ของประชาชนระดับฐานราก การพัฒนาผู้ให้บริการทางการเงินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ประชาชนอย่างทั่วถึงและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินให้เหมาะสมต่อการเข้าถึงบริการทางการเงินอย่างยั่งยืน

พร้อมเห็นชอบจัดกิจกรรมรวมพลังความภักดีถวายในหลวงรัชกาลที่ 9 ด้วยการจัดกิจกรรมทำความดีเพื่อสังคม 3 ทาง พร้อมกันทั่วประเทศในวันที่ 22 พ.ย.2559 ทั้งกิจกรรมทางกาย ใจและวาจา

กลับขึ้นด้านบน