นายกฯตรวจการทำงานกระทรวงเกษตรฯ พอใจแก้ปัญหาสินค้าเกษตร

นายกฯตรวจการทำงานกระทรวงเกษตรฯ พอใจแก้ปัญหาสินค้าเกษตร

นายกฯตรวจการทำงานกระทรวงเกษตรฯ พอใจแก้ปัญหาสินค้าเกษตร

รูปข่าว : นายกฯตรวจการทำงานกระทรวงเกษตรฯ พอใจแก้ปัญหาสินค้าเกษตร

นายกรัฐมนตรีตรวจเยี่ยมการทำงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยแสดงความพอใจการขับเคลื่อนงานตามนโยบายโดยเฉพาะการแก้ปัญหาสินค้าเกษตร

ภายหลังการตรวจเยี่ยมและประชุมร่วมกับผู้บริหารและข้าราชการระดับสูงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช.แถลงแสดงความพอใจภาพรวมการทำงานของกระทรวงฯ โดยเฉพาะการจัดทำแผนงานให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 7 หัวข้อหลัก รวมทั้งการนำพาเกษตรกรเข้าสู่ยุค thailand 4.0 โดยอาศัยระบบดิจิทัล เข้ามาสนับสนุนและผลักดันให้เกษตรกรไทยเป็น smart farmer

นายกรัฐมนตรียังพอใจการแก้ปัญหาสินค้าเกษตร ซึ่งรัฐบาลมุ่งหวังที่จะสร้างความยั่งยืนให้เกิดขึ้นกับเกษตรกร แทนการใช้วิธีการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ โดยจะเน้นความสมัครใจ ไม่ใช้กฎหมายบังคับ พร้อมกล่าวขอบคุณกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่จัดพื้นที่จำหน่ายสินค้าให้กับเกษตรกร โดยตลาดทั้ง 2,000 แห่งจะยังคงเปิดให้บริการต่อไป แม้ว่าจะไม่สามารถจำหน่ายข้าวทั้ง 16.7 ล้านตันได้ในเวลาอันสั้น แต่ก็เชื่อว่าจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนได้ระดับหนึ่ง ส่วนข้าวที่มีปริมาณมากยังจำเป็นที่ต้องจำหน่ายให้กับโรงสีหรือพ่อค้าคนกลางเพื่อนำไปขายในระบบต่อไป

กลับขึ้นด้านบน