พม.จัดงานเวทีสิทธิเด็ก ครั้งที่ 27 "ก้าวทันสื่อ รู้ทันสิทธิออนไลน์"

พม.จัดงานเวทีสิทธิเด็ก ครั้งที่ 27 "ก้าวทันสื่อ รู้ทันสิทธิออนไลน์"

พม.จัดงานเวทีสิทธิเด็ก ครั้งที่ 27 "ก้าวทันสื่อ รู้ทันสิทธิออนไลน์"

รูปข่าว : พม.จัดงานเวทีสิทธิเด็ก ครั้งที่ 27 "ก้าวทันสื่อ รู้ทันสิทธิออนไลน์"

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัดงานเวทีสิทธิเด็ก ครั้งที่ 27 ภายใต้หัวข้อ "BE SMART &SAFE ONLINE : ก้าวทันสื่อ รู้ทันสิทธิออนไลน์"

วันนี้ (17 พ.ย.2559) เวลา 15.00 น. นางนภา เศรษฐกร รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานเวทีสิทธิเด็ก ครั้งที่ 27 ภายใต้หัวข้อ "Be Smart &Safe Online : ก้าวทันสื่อ รู้ทันสิทธิ...ออนไลน์" ที่โรงแรมปริ๊นซ์ พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวที ในการส่งเสริมบทบาทของสภาเด็กและเยาวชน แกนนำเด็กและเยาวชนในการสร้างความตระหนักรู้การใช้สื่อออนไลน์ในกลุ่มเด็กและเยาวชน และประชาชนทั่วไป ส่งเสริมการรับรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลการสำรวจสถานการณ์การใช้สื่อออนไลน์ของเด็กและเยาวชน และเพื่อระดมความคิดเห็นเด็กและเยาวชนในการพัฒนาโครงการ "Be Smart & Safe Online : ก้าวทันสื่อ รู้ทันสิทธิ...ออนไลน์" ที่สอดคล้องกับร่างยุทธศาสตร์ส่งเสริมและปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์ พ.ศ.2560 - 2564

 

 

นางนภา เปิดเผยว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) มีความตระหนักถึงการพัฒนาเด็กและเยาวชน โดยมุ่งเน้นให้เด็กและเยาวชนสามารถปรับตัวพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและแข่งขันได้บนพื้นฐานของคุณธรรมและความเสมอภาค ด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กตามช่วงวัย เน้นความสำคัญในเรื่องทักษะชีวิต รู้จักคิด มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีทักษะการอยู่รอด ใช้ประโยชน์จากสื่อเป็น เห็นทุกคนคือเพื่อน มีทักษะการเป็นผู้นำใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ มีการปรับตัวเข้ากับสังคม และมีจิตอาสา ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะช่วยให้เกิดการพัฒนาในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นรักการเรียนรู้ ทำสิ่งต่างๆ อย่างมีเป้าหมาย มีแรงบันดาลใจเพื่อพัฒนาตนเอง และที่สำคัญที่สุดคือ ทำตนให้เป็นประโยชน์ต่อชุมชนหรือสังคม โดยส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชน จาก "ผู้รับ" มาเป็น "ผู้ให้ หรือการมีส่วนร่วมในการพัฒนา" นอกจากตัวเด็กและเยาวชนแล้ว ผู้ใหญ่ทุกคนควรมีบทบาทในการสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย ด้วยการมีบรรทัดฐานทางสังคมและความยุติธรรม ควบคู่กับการจัดการกับผลกระทบทางสังคมที่เกิดจากการรวมตัวทางเศรษฐกิจ การเมือง และความมั่นคง โดยมุ่งเน้นการเสริมสร้างความเข็มแข็งให้แก่ระบบคุ้มครองทางสังคมภายในประเทศ และความร่วมมือระหว่างประเทศ

 

 

ทั้งนี้ ในปัจจุบันเด็กและเยาวชนมีการใช้สื่อสังคมออนไลน์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้กระบวนการทำงานมีความซับซ้อนและยากต่อการควบคุม ดังนั้น การแก้ไขปัญหาจะมุ่งเน้นมุมมอง 2 มิติ ได้แก่ 1) มิติตัวเด็ก คือการพัฒนาและเสริมสร้างให้เด็กและเยาวชนมีทักษะในการวิเคราะห์และประเมินสื่อจากอินเทอร์เน็ตได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้กับเด็กและเยาวชน และเป็นการป้องกันเด็กและเยาวชนจากภัยร้ายที่แฝงมากับสื่อและเทคโนโลยีการสื่อสารรูปแบบใหม่ๆ รวมทั้งการส่งเสริมศักยภาพของเด็กและเยาวชน ให้มีส่วนร่วมในการสร้างความตระหนักรู้ให้แก่เด็กและเยาวชนเอง รวมถึงคนในสังคม และการมีส่วนร่วมในการพัฒนานโยบายและกฎหมายสื่อออนไลน์ของประเทศ และ 2) มิติสภาพแวดล้อม คือการมีกฎหมายส่งเสริมสื่อดี และปราบปรามสื่ออันตราย รวมทั้งบังคับใช้กฎหมายและการดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดอย่างจริงจัง มีระบบการคุ้มครอง การช่วยเหลือ และการเยียวยาเด็กและเยาวชนที่ถูกละเมิดสิทธิ ระบบช่วยเหลือผู้กระทำความผิด มีช่องทางการเข้าถึงสิทธิและการร้องเรียน รวมถึงช่องทางที่เป็นมิตรต่อเด็กและเยาวชน และที่สำคัญคือความตระหนักรู้ของบุคคลแวดล้อมเด็กทั้งหมด อาทิ พ่อ แม่ ผู้ปกครอง ครู สื่อ ภาคธุรกิจ ให้ตระหนักและมีความรู้ความเข้าใจในการใช้สื่อออนไลน์อย่างเหมาะสม

รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ขอชื่นชมสภาเด็กและเยาวชน รวมถึงเด็กและเยาวชนทุกคน ที่มีบทบาทอย่างเข้มแข็งและสร้างสรรค์การจัดงานเวทีสิทธิเด็กในครั้งนี้ และขอขอบคุณมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย มูลนิธิเพื่อนเยาวชนเพื่อการพัฒนาที่ให้การสนับสนุนองค์ความรู้และเทคนิคเกี่ยวกับสื่อออนไลน์แก่เด็กและเยาวชน โดยหวังว่าเด็กและเยาวชนที่ผ่านการฝึกอบรมในครั้งนี้ จะนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์กับตนเอง และถ่ายทอดให้กับบุคคลแวดล้อมต่อไป

กลับขึ้นด้านบน