องค์การอนามัยโลกประกาศรับรองไทยก้าวหน้าดูแลหญิงตั้งครรภ์ติดเชื้่อเอชไอวี

องค์การอนามัยโลกประกาศรับรองไทยก้าวหน้าดูแลหญิงตั้งครรภ์ติดเชื้่อเอชไอวี

องค์การอนามัยโลกประกาศรับรองไทยก้าวหน้าดูแลหญิงตั้งครรภ์ติดเชื้่อเอชไอวี

รูปข่าว : องค์การอนามัยโลกประกาศรับรองไทยก้าวหน้าดูแลหญิงตั้งครรภ์ติดเชื้่อเอชไอวี

1 ธันวาคมของทุกปี ถูกกำหนดให้เป็นวันรณรงค์ยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคเอดส์ ปีนี้ องค์การอนามัยโลกประกาศรับรองว่าไทยมีความก้าวหน้าในการดูแลหญิงตั้งครรภ์ติดเชื้อ และยุติปัญหาการติดเชื้อเอชไอวี จากแม่สู่ทารก ลดลงเหลือเพียงแค่ร้อยละ 2

รศ.พญ.ธันยวีร์ ภูธนกิจ แพทย์สาขาวิชาโรคติดเชื้อในเด็ก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดเผยว่า ปัญหาที่ยังพบว่ามีทารกติดเชื้อเอชไอวีจากแม่ เกิดจาก 2 ลักษณะ คือ 1. กลุ่มแม่ที่ติดเชื้อระหว่างการตั้งครรภ์จากพ่อ หรือการให้นม และกลุ่มที่ไม่ทราบว่าตัวเองติดเชื้อ ซึ่งปัญหานี้ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข รณรงค์ให้แม่ฝากครรภ์เร็วขึ้น ตั้งแต่ครรภ์ไม่เกิน 3 เดือน และให้คุณพ่อตรวจสุขภาพ ตรวจเลือดควบคู่ด้วย

สำหรับหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อเอชไอวี เมื่อมีการฝากครรภ์ จะได้รับยาต้านไวรัส 3 ตัว ติดต่อประมาณ 3 เดือน เชื้อจะอยู่ในปริมาณต่ำ จนไม่สามารถถ่ายทอดสู่ทารกได้ แต่ในกรณีที่อายุครรภ์เกิน 7 เดือน และไม่ทราบว่าติดเชื้อ กรณีนี้ ต้องได้รับยาชนิดเข้มข้น ทารกจึงจะปลอดภัยจากเชื้อ

แพทย์สาขาวิชาโรคติดเชื้อในเด็ก กล่าวอีกว่า องค์การอนามัยโลกประกาศรับรองว่าประเทศไทยมีความก้าวหน้าในการดูแลหญิงตั้งครรภ์ติดเชื้อ และยุติปัญหาการติดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ทารกลดลง ภาพรวมทั่วประเทศเหลือร้อยละ 1.9 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ตั้งเป้าหมายลดโอกาสทารกติดเชื้อเอชไอวีจากแม่ ต้องต่ำกว่าร้อยละ 1 ภายใน 5 ปี

สำหรับคำขวัญ "วันเอดส์โลก" ในปีนี้ คือ "ตรวจเร็ว รักษาเร็ว ยุติเอดส์" ซึ่งกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้ขอความร่วมมือให้หน่วยบริการสุขภาพและโรงพยาบาลทั่วประเทศ จัดบริการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีแบบทราบผลการตรวจในวันเดียว ภายใน 1-2 ชั่วโมง โดยประชาชนสามารถขอตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี ฟรี ปีละ 2 ครั้ง พร้อมตั้งเป้าหมายลดการติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ เหลือปีละไม่เกิน 1,000 คน ลดการเสียชีวิตในผู้ติดเชื้อเอชไอวีเหลือปีละไม่เกิน 4,000 คน และลดการเลือกปฏิบัติอันเกี่ยวเนื่องจากเอชไอวีและเพศภาวะลงร้อยละ 90

ด้านรายงานของโครงการโรคเอดส์แห่งสหประชาชาติ (UNAIDS) พบว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเอชไอวี/เอดส์ ในปี 2558 มีผู้ติดเชื้อเอชไอวีทั่วโลกสะสม 36.7 ล้านคน เป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่ 2.1 ล้านคน และมีผู้เสียชีวิตเนื่องจากโรคเอดส์ 1.1 ล้านคน ส่วนประเทศไทย ปี 2559 จากการคาดประมาณจำนวนผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 6,304 คน มีผู้ติดเชื้อเอชไอวีสะสม 426,999 คน ผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่เสียชีวิต 16,122 คน

 

 

กลับขึ้นด้านบน