เผยอัตราว่างงาน ปี 59 ยังอยู่ในภาวะปกติแค่ร้อยละ 1

เผยอัตราว่างงาน ปี 59 ยังอยู่ในภาวะปกติแค่ร้อยละ 1

เผยอัตราว่างงาน ปี 59 ยังอยู่ในภาวะปกติแค่ร้อยละ 1

รูปข่าว : เผยอัตราว่างงาน ปี 59 ยังอยู่ในภาวะปกติแค่ร้อยละ 1

กรมการจัดหางาน เผยข่าวดีปีนี้ อัตราการว่างงานปี 2559 อยู่ในสภาวะปกติ พบแค่ร้อยละ 1 เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ที่มีอัตราการว่างงานร้อยละ 0.9

วันนี้(9 ธ.ค.2559) นายวิวัฒน์ จิระพันธุ์วานิช รองอธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า จากข้อมูลภาวะการมีงานทำของประชากรปี 2559 ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ พบว่าเดือนมก ราคม-ตุลาคมที่ผ่านมา มีผู้ว่างงาน จำนวน 386,000 คน หรือคิดเป็นอัตราการว่างงาน ร้อยละ 1 เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ที่มีอัตราการว่างงานร้อยละ 0.9

ทั้งนี้ ส่วนหนึ่งอาจเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างกำลังแรงงาน โดยพบว่าอัตราการมีส่วนร่วมในกำลังแรงงานในรอบ 5 ปี ระหว่าง 2555-2559 มีแนวโน้มลดลง เนื่องจากผู้ที่อายุ 15 ปีขึ้นไปไม่หางานทำ โดยส่วนใหญ่จะอยู่ในระบบการศึกษายาวนานขึ้น ประกอบกับเป็นสังคมผู้สูงอายุจำนวนมาก ซึ่งไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในกำลังแรงงาน ดังนั้นจึงทำให้กำลังแรงงานโดยรวมลดลงด้วย
นายวิวัฒน์ บอกว่า หากเปรียบเทียบกับเดือนที่ผ่านมาจะพบว่ามีอัตราการว่างงานลดลง จาก ร้อยละ 1.2 เป็นร้อยละ 1 ในส่วนของอัตราการมีงานทำปี 2559 ระหว่าง มกราคม-ตุลาคม นี้ คิดเป็นร้อยละ 98.4 ขณะที่ปี 2558 มีจำนวนร้อยละ 98.4 ซึ่งต่างกันเพียงร้อยละ 0.3แสดงให้เห็นว่าการจ้างงานยังคงใกล้เคียงกับปี 2558


ขณะเดียวกันอัตราการกลับเข้าสู่การมีงานทำในปี2559 ระหว่าง มกราคม-พฤษภาคม 2559พบว่ามีลูกจ้างถูกเลิกจ้างลาออกจากงาน จำนวน 298,248 คน สามารถกลับเข้าสู่การมีงานทำ จ้างงานได้ 185,321 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 62% สูงกว่าปี 2558 จำนวนร้อยละ 4 ที่มีลูกจ้างถูกเลิกจ้างหรือลาออกจากงาน จำนวน 639,183 คน สามารถกลับเข้าสู่การจ้างงานได้ 374,754 คน หรือคิดเป็น 58%

นายวิวัฒน์ กล่าวว่า ทั้งนี้เดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา กรมการจัดหางานได้รับแจ้งความต้องการแรงงาน จำนวน 32,728 อัตรา มีผู้สมัครงาน จำนวน 34,776 คน และสามารถบรรจุงานได้ จำนวน 20,149 คน โดยตำแหน่งงานที่นายจ้าง/สถานประกอบการต้องการแรงงานมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ 1.แรงงานทั่วไป 2.แรงงานด้านการผลิต 3.พนักงานขายและผู้นำเสนอสินค้า 4.พนักงานธุรการ และ5.พนักงานขับรถยนต์ ซึ่งแสดงว่ายังมีตำแหน่งงานว่างรองรับและสามารถบรรจุงานได้ โดยสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ หรือสอบถามข้อมูลได้ที่ สายด่วนกรมการจัดหางาน โทร. 1694

กลับขึ้นด้านบน