"พล.อ.ประยุทธ์" ใช้ ม.44 ออกคำสั่งหัวหน้า คสช. ยุบ 3 หน่วยงาน-ระงับการทำเหมืองทองคำ

"พล.อ.ประยุทธ์" ใช้ ม.44 ออกคำสั่งหัวหน้า คสช. ยุบ 3 หน่วยงาน-ระงับการทำเหมืองทองคำ

"พล.อ.ประยุทธ์" ใช้ ม.44 ออกคำสั่งหัวหน้า คสช. ยุบ 3 หน่วยงาน-ระงับการทำเหมืองทองคำ

รูปข่าว : "พล.อ.ประยุทธ์" ใช้ ม.44 ออกคำสั่งหัวหน้า คสช. ยุบ 3 หน่วยงาน-ระงับการทำเหมืองทองคำ

วันนี้ (13 ธ.ค.2559) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 3 ฉบับ คือ ฉบับที่ 71, 72 และ 73/2559 ว่าด้วยการยกเลิก 3 หน่วยงาน, การแก้ปัญหาผลกระทบจากการทำเหมืองแร่ทองคำ และว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อำนวยกา สมศ.

คำสั่งหัวหน้า คสช. 71/2559 ยกเลิก 3 หน่วยงาน

คำสั่งหัวหน้า คสช.ฉบับที่ 71/2559 เรื่อง การยกเลิกกฎหมายว่าด้วยสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยสภาพัฒนาการเมือง และกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ระบุว่าเนื่องจากองค์กรทั้ง 3 แห่งนี้ได้ชะลอการดําเนินการมาแล้วระยะหนึ่ง อีกทั้งขณะนี้อยู่ในช่วงการดําเนินการเรื่องยุทธศาสตร์ชาติการปฏิรูปประเทศ และการประกาศใช้บังคับของรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ซึ่งต่อไปจะต้องดําเนินการจัดตั้ง
องค์กรขึ้นใหม่ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับองค์กรดังกล่าวเพื่อรับผิดชอบดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ

"ดังนั้น เพื่อให้การดําเนินการเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ซ้ำซ้อนกัน และผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถทํางานตลอดจนบริหารจัดการด้านบุคลากร งบประมาณ ทรัพย์สิน อาคาร สถานที่ อํานาจหน้าที่ และด้านอื่น ๆ ได้อย่างประหยัดและสอดคล้องกัน เพื่อประโยชน์ในการปฏิรูปและการบริหารราชการแผ่นดิน จึงเห็นเป็นการสมควรให้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับองค์กรดังกล่าวเป็นอันยกเลิกไปจนกว่าจะมีกฎหมายอื่นใดบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่นหรือนายกรัฐมนตรี หรือหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติจะมีคําสั่งเป็นอย่างอื่น" คำสั่งหัวหน้า คสช.ระบุ 

คำสั่งหัวหน้า คสช. 72/2559 แก้ไขปัญหาผลกระทบจากเหมืองแร่ทองคำ

คําสั่งหัวหน้า คสช. ฉบับที่ 72/2559 เรื่อง การแก้ไขปัญหาผลกระทบจากการประกอบกิจการเหมืองแร่ทองคํา ระบุว่า โดยที่ได้มีการร้องเรียนและคัดค้านการประกอบกิจการเหมืองแร่ทองคําเนื่องจากการประกอบกิจการดังกล่าวได้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน โดยเฉพาะปัญหาความขัดแย้งของประชาชนในพื้นที่โครงการทําเหมืองแร่ทองคําหลายแห่ง ซึ่งยังต้องรอการตรวจสอบ วิเคราะห์และวินิจฉัยในข้อเท็จจริงและปัญหา จึงมีความจําเป็นต้องกําหนดมาตรการในการป้องกันและระงับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน รวมทั้งกําหนดมาตรการในการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการประกอบกิจการเหมืองแร่ทองคําเพื่อประโยชน์ในการรักษาความสงบเรียบร้อย

หัวหน้า คสช.จึงได้อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) ให้ผู้มีอํานาจในการออกอาชญาบัตร ประทานบัตร และใบอนุญาตประกอบโลหกรรมตามกฎหมายว่าด้วยแร่ ระงับการอนุญาตให้สํารวจและทําเหมืองแร่ทองคํา รวมถึงการต่ออายุประทานบัตรเหมืองแร่ทองคําและการต่ออายุใบอนุญาตประกอบโลหกรรมแร่ทองคําไว้จนกว่าคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติ พ.ศ.2559 หรือตามกฎหมายว่าด้วยแร่ จะมีมติเป็นอย่างอื่น

นอกจากนี้ยังให้ผู้ประกอบการที่ได้รับประทานบัตรและใบอนุญาตต่างๆ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการเหมืองแร่ทองคํา ระงับการประกอบกิจการไว้ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.2560 เป็นต้นไป แต่ผู้ประกอบการดังกล่าวยังคงมีหน้าที่ในการฟื้นฟูพื้นที่ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กําหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

คําสั่งหัวหน้า คสช.73/2559 ให้ผอ.สมศ.พ้นจากตําแหน่งโดยไม่มีความผิด

คำสั่งหัวหน้า คสช.ฉบับที่ 73/2559 เรื่อง การปฏิบัติหน้าที่ของผู้อํานวยการสํานักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา (เพิ่มเติม) มีสาระสำคัญคือให้นายชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ พ้นจากตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษานับแต่วันที่คําสั่งนี้มีผลใช้บังคับโดยไม่มีความผิดตามผลการสอบสวนข้อเท็จจริงของคณะกรรมการที่แต่งตั้งตามคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 21 มี.ค.2559 และให้คณะกรรมการบริหารสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาดําเนินการสรรหาและแต่งตั้งผู้อํานวยการสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาขึ้นแทน

กลับขึ้นด้านบน