เปิดคำสั่งหัวหน้า คสช. 72/2559 "ยาแรง" แก้ปัญหาเหมืองทอง ระงับกิจการ-ห้ามต่อประทานบัตร

เปิดคำสั่งหัวหน้า คสช. 72/2559 "ยาแรง" แก้ปัญหาเหมืองทอง ระงับกิจการ-ห้ามต่อประทานบัตร

เปิดคำสั่งหัวหน้า คสช. 72/2559 "ยาแรง" แก้ปัญหาเหมืองทอง ระงับกิจการ-ห้ามต่อประทานบัตร

รูปข่าว : เปิดคำสั่งหัวหน้า คสช. 72/2559 "ยาแรง" แก้ปัญหาเหมืองทอง ระงับกิจการ-ห้ามต่อประทานบัตร

วันนี้ (13 ธ.ค.2559) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ออกคำสั่งหัวหน้า คสช.สั่งห้ามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่ออายุประทานบัตรและใบอนุญาต และให้ผู้ประกอบการเหมืองแร่ทองคำระงับการประกอบกิจการตั้งแต่ 1 ม.ค.2560 เพื่อแก้ปัญหาผลกระทบจากการทำเหมืองแร่ทองคำ

เพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่ พล.อ.ประยุทธ์ เปิดเผยถึงผลการประชุมของ คสช.วันนี้ ซึ่งหนึ่งในมติสำคัญ คือ การดำเนินการแก้ไขปัญหาอันเกี่ยวเนื่องกับผลกระทบจากการประกอบกิจการเหมืองแร่ทองคำ เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาก็ได้เผยแพร่คำสั่งหัวหน้า คสช.ฉบับที่ 72/2559 เรื่อง การแก้ไขปัญหาผลกระทบจากการประกอบกิจการเหมืองแร่ทองคํา ซึ่งมีสาระสำคัญ คือ

  • ให้ผู้มีอํานาจในการออกอาชญาบัตร ประทานบัตร และใบอนุญาตประกอบโลหกรรมตามกฎหมายว่าด้วยแร่ ระงับการอนุญาตให้สํารวจและทําเหมืองแร่ทองคํา รวมถึงการต่ออายุประทานบัตรเหมืองแร่ทองคําและการต่ออายุใบอนุญาตประกอบโลหกรรมแร่ทองคําไว้จนกว่าคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติ พ.ศ.2559 หรือตามกฎหมายว่าด้วยแร่ จะมีมติเป็นอย่างอื่น
  • ให้ผู้ประกอบการที่ได้รับประทานบัตรและใบอนุญาตต่างๆ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการเหมืองแร่ทองคํา ระงับการประกอบกิจการไว้ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.2560 เป็นต้นไป แต่ผู้ประกอบการดังกล่าวยังคงมีหน้าที่ในการฟื้นฟูพื้นที่ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กําหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผู้ประกอบการรายใดที่ฝ่าฝืนต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
  • ให้กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแรงงาน ดําเนินการแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นภายหลังการให้ระงับการประกอบกิจการเหมืองแร่ทองคําและการประกอบโลหกรรมแร่ทองคํา
  • ให้กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตรวจสอบและเสนอมาตรการและแนวทางในการแก้ไขปัญหา การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตพื้นที่ประกอบกิจการเหมืองแร่ทองคําและประกอบโลหกรรมแร่ทองคํา รวมทั้งพื้นที่ใกล้เคียง และเสนอกรอบนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการทรัพยากรแร่ทองคําให้คณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติพิจารณาให้ความเห็นชอบและรายงาน ครม.
  • ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งหรือมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ตามคําสั่งนี้ที่ได้กระทําไปตามอํานาจหน้าที่โดยสุจริต ไม่เลือกปฏิบัติ และไม่เกินสมควรแก่เหตุได้รับความคุ้มครองและไม่ต้องรับผิดทางแพ่ง ทางอาญาหรือทางวินัย แต่ไม่ตัดสิทธิผู้ได้รับความเสียหายที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากทางราชการตามกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คำสั่งนี้มีผลโดยตรงต่อเหมืองแร่ทองคำ ของ บ.อัครา รีซอร์สเซส ใน จ.พิจิตร จ.เพชรบูรณ์ และ จ.พิษณุโลก เนื่องจากเป็นผู้ประกอบกิจการเหมืองแร่ทองคำรายเดียวที่ยังประกอบกิจการรายเดียวในขณะนี้ บนเนื้อที่กว่า 3,000 ไร่ และเมื่อเร็วๆ นี้ได้ประกาศเลิกจ้างพนักงานประมาณ 1,000 คน

ก่อนหน้านี้ บริษัท อัครา รีซอร์สเซส เคยแถลงว่ายังมีแร่ทองคำอยู่เกือบ 40 ล้านตัน และสามารถขุดแร่ได้ถึงปี 2571 ตามอายุที่เหลือของอายุประทานบัตร

 

กลับขึ้นด้านบน