พบเด็กไทยแรกเกิด - 5 ปี พัฒนาการล่าช้า เหตุขาดการติดตามและเสริมพัฒนาการที่เหมาะสม

พบเด็กไทยแรกเกิด - 5 ปี พัฒนาการล่าช้า เหตุขาดการติดตามและเสริมพัฒนาการที่เหมาะสม

พบเด็กไทยแรกเกิด - 5 ปี พัฒนาการล่าช้า เหตุขาดการติดตามและเสริมพัฒนาการที่เหมาะสม

รูปข่าว : พบเด็กไทยแรกเกิด - 5 ปี พัฒนาการล่าช้า เหตุขาดการติดตามและเสริมพัฒนาการที่เหมาะสม

ข้อมูลการสำรวจสถานการณ์เด็กไทยวัยแรกเกิดถึง 5 ขวบ มีพัฒนาการล่าช้ากว่าร้อยละ 30 ที่ปรึกษาคณะกรรมการบูรณาการพัฒนาการเด็กไทย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เรียกร้องให้พัฒนาครู เจ้าหน้าที่ศูนย์เด็กเล็ก เข้าใจถึงการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก

วันนี้ (14 ธ.ค.2559) ในงานประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พัฒนาการเด็กไทยปี 2560 ที่ปรึกษาคณะกรรมการบูรณาการพัฒนาการเด็กไทย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 เปิดเผยข้อมูลการสำรวจพัฒนาการเด็กไทยวัยแรกถึง 5 ปี พบว่า กว่าร้อยละ 30 มีพัฒนาการล่าช้า สาเหตุสำคัญเป็นเพราะขาดการติดตามเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการที่เหมาะสม โดยเฉพาะเด็กวัย 3-5 ปี พบพัฒนาการล่าช้าถึงร้อยละ 36 มากกว่าเด็กวัยแรกเกิด 2 ปี และมีพัฒนาการล่าช้าร้อยละ 22 

ปัจจุบันนี้ เด็กวัย 3-5 ปี ต้องเข้าเรียนในศูนย์เด็กเล็ก ที่มีผู้ดูแลเด็ก 1 คน ต่อเด็ก 30 คน จึงอาจไม่เพียงพอที่จะติดตามเฝ้าระวังและส่งเสริมทักษะที่สำคัญต่อพัฒนาการเด็ก

พญ.ศิริพร กัญชนะ ที่ปรึกษา คกก.บูรณาการพัฒนาการเด็กไทยฯ เปิดเผยว่า การใช้คู่มือในการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย หรือ DSPM ที่มีวิธีการประเมินเฝ้าระวังเด็ก รวมถึงวิธีฝึกทักษะและส่งเสริมพัฒนาการเด็กในแต่ละช่วงวัย สำหรับพ่อแม่ ผู้ปกครอง และเจ้าหน้าที่ศูนย์เด็กเล็ก และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจึงเป็นหัวใจสำคัญของการแก้ไขปัญหาดังกล่าว

ทั้งนี้ เห็นว่าการแก้ปัญหาพัฒนาการล่าช้าของเด็กปฐมวัย ควรกำหนดเป็นวาระแห่งชาติที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหา ส่งเสริมให้รอบด้าน โดยเฉพาะครู หรือเจ้าหน้าที่ดูแลเด็ก ในศูนย์เด็กเล็ก ที่ต้องมีเพียงพอต่อการดูแลเด็ก และได้รับการอบรมให้เข้าใจถึงการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก

กลับขึ้นด้านบน