ครม.เห็นชอบกฎหมายหอพัก นศ.-เอกชน แยกชาย-หญิงชัด ไม่ใกล้โรงงาน-สถานบริการ

ครม.เห็นชอบกฎหมายหอพัก นศ.-เอกชน แยกชาย-หญิงชัด ไม่ใกล้โรงงาน-สถานบริการ

ครม.เห็นชอบกฎหมายหอพัก นศ.-เอกชน แยกชาย-หญิงชัด ไม่ใกล้โรงงาน-สถานบริการ

รูปข่าว : ครม.เห็นชอบกฎหมายหอพัก นศ.-เอกชน แยกชาย-หญิงชัด ไม่ใกล้โรงงาน-สถานบริการ

ครม.เห็นชอบกฎกระทรวงคุมเข้มกิจการหอพักนักศึกษา มากขึ้นทั้งเรื่องความปลอดภัยของอาคาร และจะต้องมีการแยกหอหญิง หอชาย ให้ชัดเจน

วันที่ 20 ธ.ค.2559 พ.อ.อธิสิทธิ์ ไชยนุวัติ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบหลักการร่างกฎกระทรวงการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขเกี่ยวกับการประกอบกิจการหอพักสถานศึกษา และหอพักเอกชน โดยร่างกฎกระทรวงมีสาระสำคัญระบุว่า ต้องกำหนดให้สถานศึกษาหรือผู้ใดที่ประสงค์จะประกอบกิจการหอพัก ต้องยื่นคำขอต่อนายทะเบียน ณ ท้องที่ ที่หอพักจะตั้งอยู่ พร้อมกับระบุชื่อหอพักเป็นภาษาไทย ระบุประเภทห้องพัก จำนวนห้อง และจำนวนผู้พักที่รับเข้าพักให้ชัดเจน โดยต้องแยกอาคารหอพักชาย หอพักหญิงให้เป็นสัดส่วน รวมทั้งกำหนดให้สถานที่ตั้งของหอพัก ต้องไม่อยู่ใกล้โรงงานและสถานบริการ ตัวอาคารห้องน้ำ ห้องนอน ห้องรับประทานอาหาร รวมถึงห้องต้อนรับผู้มาเยี่ยมเยียนต้องมีอากาศถ่ายเท ถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย มีระบบสาธารณูปโภคและระบบรักษาความปลอดภัยที่ดี

กลับขึ้นด้านบน