สสส.ชี้อีก 27 ปี ประกันสังคมเสี่ยงล้ม ผู้สูงวัยเพิ่ม-เงินสมทบลด

สสส.ชี้อีก 27 ปี ประกันสังคมเสี่ยงล้ม ผู้สูงวัยเพิ่ม-เงินสมทบลด

สสส.ชี้อีก 27 ปี ประกันสังคมเสี่ยงล้ม ผู้สูงวัยเพิ่ม-เงินสมทบลด

รูปข่าว : สสส.ชี้อีก 27 ปี ประกันสังคมเสี่ยงล้ม ผู้สูงวัยเพิ่ม-เงินสมทบลด

ประธานคณะกรรมการโครงการสนับสนุนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาวะรองรับสังคมสูงวัย สสส. เชื่ออีก 27 ปีข้างหน้ากองทุนประกันสังคมจะประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง เนื่องจากมีผู้สูงวัยมากขึ้น ขณะที่กองทุนฯ มีเงินสมทบน้อยแต่ต้องเสียเงินบำนาญมาก

วันนี้(22 ธ.ค.2559) เวทีแลกเปลี่ยนข้อมูลเรื่อง "การสร้างระบบรองรับสังคมสูงวัย" ศาสตราภิชาน เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง ประธานคณะกรรมการโครงการสนับสนุนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาวะรองรับสังคมสูงวัย สสส. กล่าวว่า ในอีก 17 ปีข้างหน้าประเทศไทยจะมีผู้สูงอายุ 1 ใน 3 ของประชากร อีกทั้งคนที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้จะเพิ่มเป็น 1 ใน 3 เช่นเดียวกัน ในขณะที่คนวัยทำงานจะลดเหลือ 1 ใน 3 ของประชากร

สภาวะที่เกิดขึ้นทำให้ระบบบำนาญข้าราชการของประเทศขาดสภาพคล่อง และอีก 27 ปีข้างหน้ากองทุนประกันสังคมจะมีเงินไม่เพียงพอสำหรับจ่ายผู้ประกันตน เพราะการมีผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น ทำให้ต้องจ่ายเบี้ยบำนาญเพิ่มขึ้นด้วย ในทางกลับกันวัยแรงงานมีจำนวนน้อยลง ทำให้ขาดผู้ประกันตนที่มาจ่ายเงินสมทบ

ขณะที่ นักวิชาการด้านผู้สูงอายุเสนอให้ปรับระบบกองทุนประกันสังคมแยกกองทุนออกเป็น 2 ประเภท คือ เงินบำนาญ และเงินค่าทดแทนทั่วไป และขอให้ภาครัฐเร่งประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจกับประชาชนให้หันมาใช้บริการกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) เพราะถือเป็นหลักประกันรายได้ในวัยเกษียณ นอกจากนี้ ยังควรปรับขึ้นอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มหรือ VAT จากร้อยละ 7 เป็นร้อยละ 10 โดยนำเอาส่วนต่างที่เพิ่มร้อยละ 3 เก็บออมเป็นกองทุนของแต่ละบุคคล สำหรับส่งคืนในช่วงวัยเกษียณ

กลับขึ้นด้านบน