2560 สู่ปีใหม่-แผ่นดินใหม่ "รัชกาลที่ 10" แห่งราชวงศ์จักรี

2560 สู่ปีใหม่-แผ่นดินใหม่ "รัชกาลที่ 10" แห่งราชวงศ์จักรี

2560 สู่ปีใหม่-แผ่นดินใหม่ "รัชกาลที่ 10" แห่งราชวงศ์จักรี

รูปข่าว : 2560 สู่ปีใหม่-แผ่นดินใหม่ "รัชกาลที่ 10" แห่งราชวงศ์จักรี

นับตั้งแต่วินาทีประวัติศาสตร์ในวันพฤหัสบดีที่ 1 ธ.ค.2559 เมื่อสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร มีพระราชดำรัสตอบรับเสด็จขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์ นับว่าประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่รัชสมัยของรัชกาลที่ 10 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร มีพระราชดำรัสตอบรับคำกราบบังคมทูลเชิญขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์ โดยเฉลิมพระปรมาภิไธยว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ความว่า

"ตามที่ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ปฏิบัติหน้าที่ประธานรัฐสภา ได้กล่าวในนามของปวงชนชาวไทย เชิญข้าพเจ้าขึ้นครองราชย์เป็นพระมหากษัตริย์ ว่าเป็นไปตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเป็นไปตามบทบัญญัติของกฎมณเฑียรบาล ว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์ กับรัฐธรรมนูญของราชอาณาจักรไทยนั้น ข้าพเจ้าขอตอบรับ เพื่อสนองพระราชปณิธานและเพื่อประโยชน์ของประชาชนชาวไทยทั้งปวง"

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เป็นพระราชโอรสเพียงพระองค์เดียวในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ซึ่งได้โดยเสด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีไปทรงเยี่ยมราษฎรในภูมิภาคต่างๆ เพื่อเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาทในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่อาณาประชาราษฎร์ และทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจของพระองค์เองในหลายด้าน

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงเข้าร่วมปฏิบัติการรบในการต่อต้านการก่อการร้ายในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ ทรงดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ ทรงรับโรงเรียนไว้ในพระราชูปถัมภ์ พระราชทานแนวพระราชดำริให้ดำเนินงานมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เพื่อพระราชทานทุนการศึกษาแก่เยาวชนชายหญิงทั่วประเทศที่เรียนดี ประพฤติปฏิบัติดี แต่มีฐานะยากจน จังหวัดละ 2 คน รวม 152 คน ในวันที่ 28 ก.ค.ของทุกปี ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพ จะพระราชทานพระราชวโรกาสให้นักเรียนทุนพระราชทาน เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท ถวายพระพรและรับพระราชทานพระราโชวาท

นอกจากนี้ยังเปี่ยมไปด้วยพระราชหฤทัยห่วงใยประชาชนในเรื่องสุขภาพและอนามัยซึ่งได้มีพระราโชบายในการช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยที่มีรายได้น้อยในถิ่นทุรกันดาร ตลอดจนทรงมีพระเมตตาต่อของประชาชนโดยเฉพาะผู้ประสบภัยต่างๆ ซึ่งได้พระราชทานสิ่งของช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในแต่ละพื้นที่ เมื่อครั้งที่ประเทศไทยประสบอุทกภัยครั้งใหญ่ ก็ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นน้ำท่วมด้วยทรงห่วงใยความเป็นอยู่ ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อส่งเสริมด้านการเกษตรกรรมอันเป็นอาชีพหลักของปวงชนชาวไทยโดยเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ในการพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจทางศาสนาเป็นประจำ เช่น ทรงเปลี่ยนเครื่องทรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ตามฤดูกาล ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา อีกทั้งได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่เกี่ยวเนื่องกับกิจกรรมของศาสนาอื่น ทรงเปิดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทยและพระราชทานถ้วยรางวัลการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศ

นี่คือส่วนหนึ่งของพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่ทรงมีคุณูปการต่อชาวไทย

เมื่อทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์แล้วก็ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจอย่างต่อเนื่อง โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งคณะองคมนตรี หลังจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดศาลากลางจังหวัดกระบี่หลังใหม่ เป็นการเสด็จพระราชดำเนินมาปฏิบัติพระราชกรณียกิจเป็นจังหวัดแรกในรัชสมัยของพระองค์ ทั้งนี้พระราชกรณียกิจทั้งปวงล้วนสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในการสร้างสรรค์ความเจริญรุ่งเรืองและความผาสุขสงบแก่ประชาชนชาวไทย ซึ่งจะได้อยู่ร่วมกันด้วยความร่มเย็นเป็นสุขกันทุกถ้วนหน้า

กลับขึ้นด้านบน