เพิ่มเวลาอบรมทฤษฎี "สอบใบขับขี่" เป็น 5 ชั่วโมง

เพิ่มเวลาอบรมทฤษฎี "สอบใบขับขี่" เป็น 5 ชั่วโมง

เพิ่มเวลาอบรมทฤษฎี "สอบใบขับขี่" เป็น 5 ชั่วโมง

รูปข่าว : เพิ่มเวลาอบรมทฤษฎี "สอบใบขับขี่" เป็น 5 ชั่วโมง

กรมขนส่งทางบกจะใช้หลักเกณฑ์การออกใบอนุญาตขับรถที่ปรับปรุงใหม่ ซึ่งจะมีความเข้มเข้มมากขึ้นกว่าเดิม เพื่อเพิ่มคุณภาพมาตรฐานของผู้ขับรถให้มีทักษะ และมีความรู้ในการขับรถอย่างปลอดภัย รวมทั้งลดปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนน

นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป กรมขนส่งทางบกจะเริ่มดำเนินการปรับหลักเกณฑ์การออกใบอนุญาตขับรถให้มีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้น โดยเพิ่มเนื้อหาการอบรมสำหรับการขอรับใบอนุญาตขับรถใหม่ จากเดิม 4 ชั่วโมง เป็น 5 ชั่วโมง โดยเพิ่มเนื้อหาเกี่ยวกับข้อปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน และการขับรถอย่างปลอดภัยให้มากขึ้น ประกอบด้วย กฎหมายว่าด้วยรถยนต์, กฎหมายว่าด้วยทางหลวง และกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก จำนวน 1 ชั่วโมง 30 นาที การขับรถอย่างปลอดภัยจำนวน 2 ชั่วโมง จิตสำนึกและมารยาทในการขับรถจำนวน 1 ชั่วโมง และข้อปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

ทั้งนี้ ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถรายใหม่ ทั้งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ในส่วนภูมิภาค สามารถสอบถามข้อมูล และระเบียบการจองคิวอบรมได้ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดนั้นๆ ส่วนในเขตกรุงเทพฯ สามารถจองคิวเพื่อเข้ารับการอบรมผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต ได้ที่เว็บไซต์กรมการขนส่งทางบกหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ที่สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครทั้ง 5 พื้นที่

อย่างไรก็ตามเพื่อเป็นเพิ่มทางเลือกให้ประชาชนที่อาจไม่สะดวกในการติดต่อเข้ารับการอบรมประชาชนสามารถเลือกเข้ารับการอบรมกับโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับการรับรองจากกรมการขนส่งทางบก หรือหน่วยงานภาครัฐที่ทำความตกลงกับกรมการขนส่งทางบกภายใต้หลักสูตรเดียวกันและเมื่อได้รับการอบรมแล้วให้นำหนังสือรับรองผ่านการอบรมมายื่นแสดงเป็นหลักฐานเพื่อขอเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย และทดสอบข้อเขียน (E-exam) และทดสอบขับรถกับสำนักงานขนส่งจังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศต่อไป

กลับขึ้นด้านบน