สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ พ.ร.บ.คณะสงฆ์ ฉบับที่ 3 พ.ศ.2560

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ พ.ร.บ.คณะสงฆ์ ฉบับที่ 3 พ.ศ.2560

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ พ.ร.บ.คณะสงฆ์ ฉบับที่ 3 พ.ศ.2560

รูปข่าว : สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ พ.ร.บ.คณะสงฆ์ ฉบับที่ 3 พ.ศ.2560

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ ฉบับที่ 3 พ.ศ.2560 และเริ่มมีผลบังคับใช้แล้วในวันนี้

วันนี้ (7 ม.ค.2560 )เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระราชโองการ ประกาศพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 เมื่อคืนที่ผ่านมา โดยมีความว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยคณะสงฆ์ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ตราพระราชบัญญัติโดยคำแนะนำ และยินยอมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยสาระสำคัญของร่างกฎหมายคือให้ยกเลิกความในมาตรา 7 ของพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2535 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน คือ "มาตรา 7 พระมหากษัตริย์ทรงสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชองค์หนึ่ง และให้นายกรัฐมนตรี ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ"

ท้ายความในประกาศราชกิจจานุเบกษา ระบุเหตุความจำเป็นในการประกาศใช้ พ.ร.บ.ฉบับนี้ อ้างอิงตามโบราณราชประเพณี ถึงพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ในการสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช และมีบัญญัติเป็นลายลักษณ์อักษรในมาตรา 5 ของ พ.ร.บ.คณะสงฆ์ พ.ศ. 2484 จึงสมควรบัญญัติกฎหมายให้สอดคล้องกัน เพื่อเป็นการสืบทอดและธำรงรักษาไว้ซึ่งโบราณราชประเพณี โดยให้นายกรัฐมนตรี เป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ

กลับขึ้นด้านบน