พม.จัดศูนย์พักพิงรองรับผู้ประสบอุทกภัยใน 8 จังหวัด

พม.จัดศูนย์พักพิงรองรับผู้ประสบอุทกภัยใน 8 จังหวัด

พม.จัดศูนย์พักพิงรองรับผู้ประสบอุทกภัยใน 8 จังหวัด

รูปข่าว : พม.จัดศูนย์พักพิงรองรับผู้ประสบอุทกภัยใน 8 จังหวัด

ปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ย้ำหน่วยงานในพื้นที่ภาคใต้ พร้อมเป็นสถานที่พักพิงชั่วคราวรองรับผู้ประสบอุทกภัยเกือบ 800 คน และให้บริการประชาชนที่ได้รับผลกระทบ ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านโทรสายด่วน 1300 ศูนย์ช่วยเหลือสังคม

วันนี้ (11 ม.ค.2560) นายไมตรี อินทุสุต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ระบุว่า กระทรวงฯ มีหน่วยงานในพื้นที่ทั่วประเทศ 277 แห่ง ที่มีภารกิจในการดูแลประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ประสบปัญหาสังคม ทั้งเด็ก เยาวชน สตรี ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสในสังคมในพื้นที่ประสบอุทกภัยในครั้งนี้

การพัฒนาสังคมฯ ได้มอบหมายให้หน่วยงาน 25 หน่วยงาน ในพื้นที่ 8 จังหวัด จัดตั้งสถานที่พักพิงชั่วคราวช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ซึ่งมีความพร้อมในด้านอาคารสถานที่สามารถรองรับผู้ประสบภัยได้ 785 คน ได้แก่ จังหวัดสงขลา รองรับประชาชนที่ประสบอุทกภัยได้ 260 คน จังหวัดปัตตานี รองรับประชาชนที่ประสบอุทกภัยได้ 40 คน จังหวัดยะลา รองรับประชาชนที่ประสบอุทกภัยได้ 155 คน จังหวัดนราธิวาส รองรับประชาชนที่ประสบอุทกภัยได้ 110 คน จังหวัดสุราษฎร์ธานี รองรับประชาชนที่ประสบอุทกภัยได้ 30 คน จังหวัดพัทลุง รองรับประชาชนที่ประสบอุทกภัยได้ 50 คน จังหวัดนครศรีธรรมราช รองรับประชาชนที่ประสบอุทกภัยได้ 80 คน และจังหวัดตรัง รองรับประชาชนที่ประสบอุทกภัยได้ 60 คน พร้อมจัดบริการอาหาร เครื่องดื่ม เครื่องอุปโภคบริโภคให้กับผู้ประสบภัย รวมถึงสามารถขอความช่วยเหลือ โทรสายด่วน 1300 ศูนย์ช่วยเหลือสังคม บริการตลอด 24 ชั่วโมง

กลับขึ้นด้านบน