สนช.เห็นชอบร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญชั่วคราวปี 57

สนช.เห็นชอบร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญชั่วคราวปี 57

สนช.เห็นชอบร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญชั่วคราวปี 57

รูปข่าว : สนช.เห็นชอบร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญชั่วคราวปี 57

ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ผ่านความเห็นชอบร่างแก้รัฐธรรมนูญ ด้วยมติเอกฉันท์ 228 เสียง ประกาศใช้ร่างแก้ไขโดยมีการแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยคำบางประการ

วันนี้ (13 ม.ค.2560) ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) มีมติเอกฉันท์ 228 เสียง เห็นชอบให้ประกาศใช้ร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ฉบับชั่วคราว ปี 2557 ที่มีทั้งหมด 4 มาตรา หลังใช้เวลากว่า 2 ชั่วโมง ในการเปิดให้สมาชิกอภิปรายแสดงความเห็น โดยนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมาย เป็นตัวแทน ครม.-คสช. ชี้แจงสาระสำคัญ รวมถึงความจำเป็นที่ต้องดำเนินการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว

ในขั้นตอนการพิจารณาของ สนช.ได้มีมติปรับแก้ถ้อยคำในมาตรา 2 วรรคสาม จากเดิมที่ คสช. และครม เสนอมาว่า "ในเมื่อพระมหากษัตริย์จะไม่ประทับอยู่ในราชอาณาจักร หรือจะทรงบริหารพระราชภาระไม่ได้ด้วยเหตุใดก็ตาม จะทรงแต่งตั้งผู้ใดผู้หนึ่งเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์หรือไม่ก็ได้และให้ประธานรัฐสภาเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้ง" โดยมีการเพิ่มถ้อยคำว่า "และเมื่อกรณีเป็นไปตามมาตรานี้แล้ว มิให้นำความในมาตรา 18 มาตรา 19 และ มาตรา 20 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาใช้บังคับ" เพื่อให้ร่างกฎหมายมีความรัดกุมมากขึ้น

นอกจากนี้ที่ปรับแก้ในมาตรา 39/1 จากเดิมที่เสนอมาว่า "ให้สามารถแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญฉบับผ่านประชามติตามข้อสังเกตที่พระมหากษัตริย์พระราชทาน" ได้มีการเพิ่มเติมต่อท้ายว่า "และประเด็นที่เกี่ยวเนื่อง" ซึ่งต่างไปจากเดิมที่จะแก้ไขได้ในเฉพาะประเด็นที่มีข้อสังเกตเท่านั้น

ทั้งนี้ เมื่อ สนช. ได้เห็นชอบแล้ว ก็จะส่งร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวต่อไปยังนายกรัฐมนตรี เพื่อนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย เพื่อทรงลงพระปรมาภิไธยประกาศใช้ต่อไป เพื่อเริ่มกระบวนการแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญฉบับออกเสียงประชามติ ตามข้อเสนอแนะพระราชทาน

กลับขึ้นด้านบน