จับตา 7 ก.พ.นี้กสท.เตรียมลงดาบ "ทรูวิชั่นส์"

จับตา 7 ก.พ.นี้กสท.เตรียมลงดาบ "ทรูวิชั่นส์"

จับตา 7 ก.พ.นี้กสท.เตรียมลงดาบ "ทรูวิชั่นส์"

รูปข่าว : จับตา 7 ก.พ.นี้กสท.เตรียมลงดาบ "ทรูวิชั่นส์"

7 ก.พ. จับตาวาระ กสท.ถก ลงดาบทรูวิชั่นส์ยกเลิก 17ช่อง เหตุ 6 ช่องไม่แจ้งล่วงหน้า 11ช่องเลิกก่อนบอร์ดอนุมัติ ขัดกติกาคุ้มครองสมาชิกเพย์ทีวี /ถกต่อร่างประกาศรวมกลุ่มสื่อกำกับจริยธรรมกันเอง

วันนี้(5ก.พ.2560) น.ส.สุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กล่าวว่า ในการประชุมคณะกรรมการกิจการกระ จายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ครั้งที่ 5/60 วันที่ 7 ก.พ.นี้ มีวาระน่าจับตา ได้แก่ คณะอนุ กรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ในกิจการกระจายเสียงและกิจการกระโทรทัศน์ เสนอให้ทบทวนมติที่ประชุม กสท. ที่เกี่ยวข้องกับการยกเลิกใบอนุญาตช่องรายการ HBO ทั้ง 6 ช่อง ของทรูวิ ชั่นส์ ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. นี้ ตามมติ กสท. ครั้งที่ 43/59 วันที่ 26 ธ.ค. 2559 และกสท.นัดพิเศษ ครั้งที่ 6/59


น.ส.สุภิญญา บอกว่า เนื่องจากมีข้อสังเกตว่า บริษัทฯไม่ได้แจ้งความประสงค์การหยุดให้ บริ การต่อ กสท. ล่วงหน้าอย่างน้อย30 วัน และไม่ได้มีการกำหนดโทษปรับทางปกครอง ถือเป็นการฝ่าฝืนประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ.2555 และเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการสำหรับกิจการไม่ใช้คลื่นความถี่

รวมทั้ง การขออนุญาตยกเลิกทั้ง 6 ช่อง โดยไม่ได้กำหนดมาตรการเยียวยาผู้ใช้บริการให้ กสท.เห็นชอบล่วงหน้าก่อนเลิกกิจการ ซึ่งแม้มีการพิจารณามาตการชดเชยเยียวยาผู้ใช้บริการภายหลัง อาจไม่สอดคล้องกับประกาศ กสทช. เรื่องมาตรฐานสัญญาการให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก พ.ศ.2556 และหลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง


ทั้งนี้ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคฯ จะเชิญบริษัทเจรจาแผนเยียวยาเพิ่มเติมแล้วแต่ไม่เป็นผล คณะอนุกรรมการฯ จึงเสนอ กสท. พิจารณามีคำสั่งให้บริษัททรูวิชั่นส์ ทั้งในฐานะผู้รับใบอนุญาตช่องรายการ และผู้รับใบอนุญาตโครงข่าย ระงับการดำเนิน การที่มิได้แจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า30 วัน ก่อนมีการเปลี่ยนแปลง

พร้อมทั้งกำหนดค่าปรับทางปกครองกรณีที่ฝ่าฝืนในอัตรา 5 ล้านบาท และปรับรายวันอีกวันละ 100,000 บาท ตลอดระยะเวลาที่ยังมิได้ปฏิบัติตามคำสั่ง ซึ่งเป็นไปตามประกาศ กสทช. เรื่องการกระทำที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคฯ พ.ศ.2555 และ มาตรา 77 แห่ง พ.ร.บ.องค์ กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. 2553 ถึงแม้ว่า กสท.ได้เห็นชอบแผนเยียวยาไปแล้วนั้น แต่เป็นการเห็นชอบให้บริษัทใช้แผนเยียวยาไปพลางก่อนในระหว่างการพิจารณาแผนเพิ่มเติมภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง หากไม่ปฏิบัติตามคำสั่งจะใช้มาตรการทางปกครองต่อไป


ส่วนกรณีการพิจารณามาตรการชดเชยเยียวยาผู้ใช้บริการทรูวิชั่นส์จากการยุติการให้บริการ11 ช่องไปก่อนหน้าที่จะได้รับอนุญาตจากกรรมการ กสท. นั้น อนุกรรมการฯ ได้มีข้อสังเกตว่า กระบวนการพิจารณายกเลิกใบอนุญาต มีความแตกต่างกับกรณี6 ช่อง กลุ่ม HBO ที่ยกเลิกโดยที่ยังมิได้ดำเนินการส่งมาตรการเยียวยาให้กรรมการเห็นชอบล่วงหน้าก่อนเลิกกิจการ อนุฯได้มีข้อเสนอต่อ กสท. มอบหมายให้ สำนักงานติดตามตรวจสอบว่า บริษัทได้ดำเนินการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ทางกฎหมายและเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตหรือไม่


พร้อมทั้งจัดทำข้อเสนอประกอบการพิจารณาของ กสท. ในการกำหนดแนวทาง กระบวนการ ในการขออนุญาตและพิจารณายกเลิกใบอนุญาตสำหรับกิจการไม่ใช้คลื่นความถี่ ส่วนแผนการเยียวยาชดเชยผู้ใช้บริการตามที่บริษัทได้ส่งแผนมานั้น พบว่าช่อง BBC Entertainment
และ Cbeebies บริษัทได้ส่งหลักฐานชี้แจงการเปลี่ยนแปลงให้ผู้ใช้บริการทราบเป็นลายลักษณ์อักษรก่อน 30 วัน แต่ในกรณีอีก 9 ช่องรายการนั้น ได้แก่ Block A, MUTV, National Geographic, Discovery Scince, DMAX, EVE, Discovery Kids, Fashion ONE และ Mนั้น บริษัทได้ชี้แจงว่าได้ดำเนินการแจ้งผู้ใช้บริการแล้วแต่ไม่ปรากฏหลักฐาน ซึ่งอนุกรรมการได้พิจารณาแล้ว พบว่า ยังไม่มีข้อมูลข้อเท็จจริงในบางประเด็น จึงเสนอให้เชิญบริษัทเข้าร่วมประชุมกับอนุกรรมการในครั้งถัดไป

กลับขึ้นด้านบน