ครม.อนุมัติให้นายจ้างจ่ายค่ารักษาพยาบาลจากการทำงานเพิ่ม

ครม.อนุมัติให้นายจ้างจ่ายค่ารักษาพยาบาลจากการทำงานเพิ่ม

ครม.อนุมัติให้นายจ้างจ่ายค่ารักษาพยาบาลจากการทำงานเพิ่ม

รูปข่าว : ครม.อนุมัติให้นายจ้างจ่ายค่ารักษาพยาบาลจากการทำงานเพิ่ม

ครม.อนุมัติให้นายจ้างต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลแก่ลูกจ้างที่เจ็บป่วยจากการทำงานตามจริง ไม่ว่าจะเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลรัฐแต่แรกหรือไม่ก็ตาม โดยคาดว่าจะเริ่มบังคับใช้ได้ในเดือน มี.ค.นี้

วันนี้ (8 ก.พ.2560) นายสุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เห็นชอบ กฎกระทรวงกำหนดอัตราค่ารักษาพยาบาล ที่ให้นายจ้างจ่ายตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ โดยร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่ารักษาพยาบาล เมื่อลูกจ้างประสบอันตราย หรือเจ็บป่วยจากการทำงาน และการบาดเจ็บมีความรุนแรง มีอัตราค่ารักษาพยาบาลเกินกว่า 1 ล้านบาทได้ หากเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลของรัฐตั้งแต่เริ่มแรกจนสิ้นสุดการรักษา โดยกำหนดให้นายจ้างจ่ายค่ารักษาพยาบาลเท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็น จนสิ้นสุดการรักษา

ส่วนกรณีลูกจ้างมีความจำเป็นหรือมีเหตุผลสมควร ที่ไม่สามารถเข้ารับการรักษาพยาบาล ในสถานพยาบาลของรัฐ ตั้งแต่เริ่มแรก แต่ภายหลัง ได้เข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของรัฐก็ให้นายจ้างจ่ายค่ารักษาพยาบาลเท่าที่จ่ายจริงจนสิ้นสุดการรักษา โดยขั้นตอนต่อจากนี้จะส่งให้คณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณา และเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานลงนามประกาศใช้ คาดว่า เดือนมีนาคมจะสามารถบังคับใช้ได้ ทั้งนี้การแก้ไขกฎหมายดังกล่าวเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป และเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนแก่ลูกจ้างให้ได้รับการรักษาจนหาย

กลับขึ้นด้านบน