สมเด็จพระสังฆราช ประทานโอวาท "ให้คนไทยสามัคคี"

สมเด็จพระสังฆราช ประทานโอวาท "ให้คนไทยสามัคคี"

สมเด็จพระสังฆราช ประทานโอวาท "ให้คนไทยสามัคคี"

รูปข่าว : สมเด็จพระสังฆราช ประทานโอวาท "ให้คนไทยสามัคคี"

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงประทานโอวาทแก่พุทธศาสนิกชน ทรงนำภาษิตธรรมของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ให้ประชาชนนำไปปฏิบัติโดยยึดหลักความสามัคคี

 สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงประทานโอวาทแก่ญาติโยม หลังหมดเวลาเข้าเฝ้าถวายสักการะ ในวันที่ 2 (14 ก.พ.2560) ทรงนำภาษิตธรรมของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ให้ประชาชนนำไปปฏิบัติ

"สัพเพสัง สังฆภูตานัง สามัคคี วุฑฒิสาธิกา" แปลว่า ความพร้อมเพรียงแห่งชนผู้อยู่ร่วมกันเป็นหมู่ ยังความเจริญรุ่งเรืองให้บังเกิดขึ้น 

คำนี้ใช้ได้ทุกกาลเวลา ทุกรัชสมัย ขอให้ทุกคนจำคำนี้ไว้แล้วนำไปปฏิบัติ ร่วมกับความปกติกาย ความปกติวาจา ความตั้งใจทำงาน และมีปัญญาควบคุม หวังว่าทุกคนจะยึดถือคำสอนของพระพุทธองค์ 

 

 

 

กลับขึ้นด้านบน