ผลักดัน "เชียงใหม่" เป็นมรดกโลก คาดเอกสารขึ้นทะเบียนเสร็จสิ้นปีนี้

ผลักดัน "เชียงใหม่" เป็นมรดกโลก คาดเอกสารขึ้นทะเบียนเสร็จสิ้นปีนี้

ผลักดัน "เชียงใหม่" เป็นมรดกโลก คาดเอกสารขึ้นทะเบียนเสร็จสิ้นปีนี้

รูปข่าว : ผลักดัน "เชียงใหม่" เป็นมรดกโลก คาดเอกสารขึ้นทะเบียนเสร็จสิ้นปีนี้

คณะทำงานจังหวัดเชียงใหม่ อยู่ระหว่างจัดทำข้อมูลมรดกทางวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ เพื่อให้เข้าหลักเกณฑ์และจัดทำเอกสารการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกฉบับสมบูรณ์ให้แล้วเสร็จภายในปีนี้

อานัส คลังวิเชียร ประธานชุมชนพวกแต้ม กล่าวว่า ตนเองเห็นด้วยกับการขึ้นทะเบียนมรดกโลก เพราะจะช่วยปลูกจิตสำนึกให้กับคนท้องถิ่น รู้สึกรักและหวงแหนวัฒนธรรมประเพณี อย่างไรก็ตาม ภาครัฐต้องประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโครงการ พร้อมวางแผนจัดการเรื่องสาธารณูปโภคและคมนาคม เพื่อรองรับในอนาคต

ขณะที่ทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ในฐานะผู้ดูแลพื้นที่ที่ถูกนำเสนอเป็นพื้นที่มรดกโลก ได้เปิดรับข้อเสนอจากประชาชนทุกชุมชน พร้อมทั้งออกเทศบัญญัติควบคุมอาคารในสี่เหลี่ยมคูเมืองและบัฟเฟอร์โซน ซึ่งได้รับผลตอบรับที่ดี

รศ.วรลัญจก์ บุณยสุรัตน์ คณบดีคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่า ที่ผ่านมาการผลักดันเชียงใหม่เป็นเมืองมรดกโลกยังมีอุปสรรคหลายอย่าง โดยเฉพาะประชาชนที่ไม่เข้าใจ เพราะเห็นเป็นเรื่องไกลตัว แต่ปัจจุบันชาวเชียงใหม่เริ่มมองเห็นคุณค่าในการผลักดันเชียงใหม่เป็นมรดกโลกมากขึ้น

ขณะนี้ การเสนอเชียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกต่อองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) อยู่ในขั้นตอนที่ 2 โดยทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ดำเนินการจัดทำข้อมูลมรดกทางวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ เพื่อให้เข้าหลักเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง หรือหลายข้อในจำนวน 6 ข้อ โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญมาสัมมนาและให้ข้อคิดเห็น รวมทั้งการจัดทำแผนบริหารจัดการการมีส่วนร่วมภาคประชาชน

ส่วนขั้นตอนสุดท้ายในการจัดทำเอกสารการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกฉบับสมบูรณ์ คณะทำงานตั้งเป้าหมายให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2560 และจะเสนอให้ยูเนสโกพิจารณาภายในวันที่ 31 มกราคม 2561

 

กลับขึ้นด้านบน