นักวิชาการชี้ "รัฐ-เอกชน--ประชาชน" ต้องมีส่วนร่วมปฏิรูประบบสุขภาพไทย

นักวิชาการชี้ "รัฐ-เอกชน--ประชาชน" ต้องมีส่วนร่วมปฏิรูประบบสุขภาพไทย

นักวิชาการชี้ "รัฐ-เอกชน--ประชาชน" ต้องมีส่วนร่วมปฏิรูประบบสุขภาพไทย

รูปข่าว : นักวิชาการชี้ "รัฐ-เอกชน--ประชาชน" ต้องมีส่วนร่วมปฏิรูประบบสุขภาพไทย

นักวิชาการชี้ นักวิชาการ ระบุสมดุลของการอภิบาลระบบสุขภาพ ต้องเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐ เอกชน และประชาชน โดยเห็นว่าแนวทางการตั้งคณะกรรมการเขตสุขภาพ จะตอบโจทย์การอภิบาลระบบสุขภาพไทย

วันนี้ (11มิ.ย.2558) เวทีเสวนา " สมดุลของการอภิบาลระบบสุขภาพ "  งานประชุมวิชาการ ปฏิรูปสุขภาพและชีวิต ปฏิรูปจิตสำนึกประชาธิปไตย ในโอกาส 9 ปี สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(สช.)  ผู้อำนวยการวิจัยด้านการบริหารจัดการระบบเศรษฐกิจ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย หรือ ทีดีอาร์ไอ ระบุว่า ที่ผ่านมารูปแบบการอภิบาลระบบสุขภาพเน้นไปที่การรวมศูนย์ที่ภาครัฐเป็นหลัก ทำให้การมีส่วนร่วมของภาคเอกชน และประชาชนค่อนข้างน้อย  ดังนั้นการอภิบาลระบบสุขภาพต้องสร้างการมีส่วนร่วมของทั้ง 3 ฝ่ายคือภาครัฐ เอกชน และประชาชน

สำหรับข้อเสนอรูปแบบการตั้งคณะกรรมการเขตสุขภาพนั้น เห็นว่าตรงกับรูปแบบที่ได้ศึกษาในต่างประเทศ เพราะมีตัวแทนของทุกภาคส่วนโดยเฉพาะสัดส่วนโครงสร้างกรรมการที่มีตัวแทนประชาชนจำนวนมาก ซึ่งจะตอบโจทย์ความต้องการระบบบริการสุขภาพของประชาชนในแต่ละพื้นที่ แต่สิ่งสำคัญต้องดูว่าผู้ที่เข้าไปเป็นคณะกรรมการนั้น เป็นตัวแทนของผู้ใช้บริการจริงหรือไม่ นอกจากนี้การอภิบาลระบบสุขภาพยังต้องอาศัยระบบการตลาด หรือภาคเอกชน เข้ามามีส่วนร่วมในการบริการขั้นปฐมภูมิ  แต่รัฐต้องมีวิธีการตรวจสอบคุณภาพการให้บริการว่าคุ้มค่ากับงบประมาณหรือไม่

ด้านนพ.โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรค ระบุว่า  เป็นเรื่องที่ดีที่มีการเปิดเวทีรับฟังคิดเห็นจากทุกภาคส่วนจากนี้จะนำความคิดเห็นต่างๆ เพื่อสรุปหาแนวทางที่เหมาะสมของการอภิบาลระบบสุขภาพในอนาคต เพื่อให้เกิดคุณภาพ ความคุ้มค่า ขั้นตอนที่รวดเร็ว ตรวจสอบได้ และเกิดการมีส่วนร่วม


กลับขึ้นด้านบน