1 สัปดาห์รู้ผลชัดน้ำเสีย-ปลาตาย หน้าวัดสิกขวัฒนาราม

1 สัปดาห์รู้ผลชัดน้ำเสีย-ปลาตาย หน้าวัดสิกขวัฒนาราม

1 สัปดาห์รู้ผลชัดน้ำเสีย-ปลาตาย หน้าวัดสิกขวัฒนาราม

รูปข่าว : 1 สัปดาห์รู้ผลชัดน้ำเสีย-ปลาตาย หน้าวัดสิกขวัฒนาราม

กรมควบคุมมลพิษ ตรวจสอบเบื้องต้นพบคุณภาพน้ํา หน้าวัดสิกขวัฒนาราม อ.กบินทร์บุรี มีค่าออกซิเจนละลาย ในนํ้า 0.01 มิลลิกรัมต่อลิตร คาดปรากฎการณ์สาหร่ายขยายพันธุ์ บวกกับน้ำเสียจากชุมชน-โรงงาน เก็บตัวอย่างน้ำตรวจในห้องแลป 1 สัปดาห์รู้ผลชัดต้นเหตุ

วานนี้(30มี.ค.2560) นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ หรือ คพ.กล่าวว่า จากเหตุการณ์คุณภาพนํ้าเน่าเสีย บริเวณริมเขื่อนหน้าวัดสิกขวัฒนาราม (บ้านซ่ง) หมู่ท่ี 1 ตําบลย่านรี อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี และมีสัตว์น้ําตายจํานวนมาก สาเหตุเบื้องต้นคาดว่าอาจเกิดจากปรากฏการณ์ Algae Bloom หรือการขยายพันธุ์อย่างรวดเร็วของสาหร่ายในแหล่งน้ำ ประกอบกับในช่วงวันที่ 27-28 มี.ค.ที่ผ่านมาฝนตกหนัก ทําให้มีการชะล้างสิ่งสกปรกลงสู่แม่น้ําส่งผลให้แหล่งนํ้าเกิดภาวะขาดออกซิเจน ทำให้ปลาเกิดอาการช็อกและตายเป็นจุดๆตลอดของลําน้ํา 

นายจตุพร บอกว่า จากการตรวจสอบยังพบว่าตลอดระยะทางของแหล่งนํ้าจะเป็นที่ตั้งของชุมชน โรงงานอุตสาหกรรม และการเกษตรกรรม ที่อาจเป็น แหล่งท่ีก่อให้เกิดปัญหามลพิษทางน้ํา คพ. ได้ประสานกับจังหวัดปราจีนบุรี อุตสาหกรรมจังหวัด ประมงจังหวัด และองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมปราจีนบุรี ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง เก็บตัวอย่างนํ้าร่วมกัน

" พบว่าสภาพน้ําเป็นสีเขียว และมีสาหร่ายเกิดขึ้นจํานวนมาก จากผลการตรวจสอบคุณภาพนํ้าเบื้องต้นของสํานักประมงจังหวัดปราจีนบุรี พบว่าบริเวณหน้าวัดบ้านซ่ง ต.ย่านรี จุดท่ี ปลาตายลอยคอ มีค่าออกซิเจนละลายในน้ํา หรือ ดีโอ ได้เท่ากับ 0.01 มิลลิกรัมต่อลิตร และบริเวณที่ห่างจาก จุดปลาตาย ประมาณ 100 - 200 เมตร วัดค่าออกซิเจนละลายในน้ำได้เท่ากับ 1.0 มิลลิกรัมต่อ ลิตร ซึ่งค่ามาตรฐานคุณภาพแหล่งน้ํา ค่าออกซิเจนละลายในน้ํา ไม่น้อยกว่า 4.0 มิลลิกรัมต่อลิตร" อธิบดี คพ.กล่าว

นอกจากนี้โดยประมงเก็บตัวอย่างสัตว์นํ้า วิเคราะห์หาสาเหตุการตายของปลาด้วยแล้ว ส่วนคพ. ได้เก็บตัวอย่างน้ําและตะกอนดิน เพื่อทําการทดสอบในห้องปฏิบัติการ เพื่อตรวจสอบค่าความสกปรก BOD ค่าโลหะหนัก ฯลฯ โดยจะทราบผลภายใน 1 สัปดาห์ รวมทั้งจะตรวจสอบแหล่งกําเนิด มลพิษ ชุมชนและโรงงานอุตสาหกรรม รวมทั้งทําหนังสือแจ้ง จังหวัดปราจีนบุรี อุตสาหกรรม จังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อดําเนินการตามอํานาจหน้าท่ีต่อไปด้วย

 

 

 

 

กลับขึ้นด้านบน