คสช.ใช้ ม.44 แก้ปัญหาสุญญากาศองค์กรอิสระ

คสช.ใช้ ม.44 แก้ปัญหาสุญญากาศองค์กรอิสระ

คสช.ใช้ ม.44 แก้ปัญหาสุญญากาศองค์กรอิสระ

รูปข่าว : คสช.ใช้ ม.44 แก้ปัญหาสุญญากาศองค์กรอิสระ

หลังประกาศใช้รัฐธรรมนูญ ขณะนี้อยู่ระหว่างรอการประกาศใช้กฎหมายลูก หัวหน้า คสช. ได้มีคำสั่งโดยใช้อำนาจตามมาตรา 44 เปิดช่องให้มีการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ส่วนผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินให้คนเก่าปฏิบัติหน้าที่ไปจนกว่าจะครบวาระ


เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 23/2560 เรื่องมาตรการแก้ไขปัญหาความต่อเนื่องของผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งก่อนหน้านี้ หัวหน้า คสช.ได้มีประกาศให้งดเว้นการสรรหา และเลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่ง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ , กรรมการการเลือกตั้ง , ผู้ตรวจการแผ่นดิน , กรรมการ ป.ป.ช. , และกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เพื่อรอความชัดเจนเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ซึ่งปัจจุบันรัฐธรรมนูญฉบับใหม่อยู่ระหว่างรอการประกาศใช้ แต่การจัดทำกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญเพื่อกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญยังคงต้องใช้ ระยะเวลาดำเนินการอีกระยะหนึ่ง จึงจำเป็นต้องกำหนดมาตรการและกลไกรองรับการทำหน้าที่

จึงมีคำสั่งให้ดำเนินการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ตำแหน่งว่างลง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญซึ่งได้รับแต่งตั้งตามคำสั่งนี้ ให้มีวาระ 7 ปี นับแต่วันที่พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง และให้ดำรงตำแหน่งได้เพียงวาระเดียว

กรณีผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (คตง.) ให้ดำเนินการคัดเลือกหรือสรรหาทดแทนภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ตำแหน่งดังกล่าวว่างลง กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งได้รับแต่งตั้งตามคำสั่งนี้ให้มีวาระ 7 ปี และให้ดำรงตำแหน่งได้วาระเดียว ในระหว่างที่ยังไม่มีการแต่งตั้งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ หรือกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ให้ผู้พ้นจากตำแหน่งตามวาระ อยู่ในตำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งและให้มีผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน หรือ สตง. ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามคำแนะนำของ สนช. โดยได้รับการเสนอชื่อจากคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน โดยผู้ได้รับการเสนอชื่อต้องได้รับความเห็นชอบจาก สนช. ให้มีวาระการดำรงตำแหน่ง 6 ปี นับแต่วันที่พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง และให้ดำรงตำแหน่งได้เพียงวาระเดียว

 

กลับขึ้นด้านบน