กมธ.ยุทธศาสตร์ชาติ ประชุมนัดแรก "พล.อ.วรพงษ์" ได้รับเลือกเป็นประธาน

กมธ.ยุทธศาสตร์ชาติ ประชุมนัดแรก "พล.อ.วรพงษ์" ได้รับเลือกเป็นประธาน

กมธ.ยุทธศาสตร์ชาติ ประชุมนัดแรก "พล.อ.วรพงษ์" ได้รับเลือกเป็นประธาน

รูปข่าว : กมธ.ยุทธศาสตร์ชาติ ประชุมนัดแรก "พล.อ.วรพงษ์" ได้รับเลือกเป็นประธาน

คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติประชุมนัดแรก โดยมีวาระเลือกประธานและรองประธาน ซึ่ง พล.อ.วรพงษ์ สง่าเนตร ได้รับเลือกเป็นประธาน

วันนี้ (21 เม.ย.2560) คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ ประชุมนัดแรกวันนี้ และเลือกประธานและรองประธาน โดย พล.อ.วรพงษ์ สง่าเนตร ได้รับเลือกเป็นประธาน ส่วนรองประธาน 4 คน ประกอบด้วย นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี, นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ, พล.อ.ชูศักดิ์ เมฆสุวรรณ, และ พล.อ.วิลาศ อรุณศรี

ทั้งนี้ ที่ประชุมมีการหารือถึงยุทธศาสตร์ที่รัฐบาลกำหนด 6 ด้าน คือ 1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 2.ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 4.ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 5.ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ 6.ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

 

 

นอกจากนี้ ยังมีการหารือถึงข้อสังเกตและข้อเสนอแนะที่สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เสนอในที่ประชุม เมื่อวานนี้ เช่น การกำหนดยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตประชาชน การรับฟังความคิดเห็นก่อน ระหว่าง และหลังจัดทำแผนฯ การเพิ่มเติมยุทธศาสตร์ด้านศาสนาและวัฒนธรรม โดยจะมีสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์) เป็นที่ปรึกษา พร้อมกำหนดกรอบการดำเนินงานแล้วเสร็จภายใน 60 วัน โดยไม่ขอขยายเวลา เนื่องจากเป็นกฎหมายที่เร่งด่วน

กลับขึ้นด้านบน