กว่าจะเป็น "เทพีคู่หาบทอง-หาบเงิน" พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ

กว่าจะเป็น "เทพีคู่หาบทอง-หาบเงิน" พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ

กว่าจะเป็น "เทพีคู่หาบทอง-หาบเงิน" พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ

รูปข่าว : กว่าจะเป็น "เทพีคู่หาบทอง-หาบเงิน" พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ

ในการประกอบพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ นอกจากพระยาแรกนาซึ่งเป็นผู้นำในการไถหว่านธัญพืชแล้ว ตำแหน่งที่สำคัญต่อจากพระยาแรกนา คือ เทพีคู่หาบทองและเทพีคู่หาบเงิน ที่จะต้องใช้เวลาฝึกซ้อมการแบกคานหาม 3 เดือน

เทพีคู่หาบทองและเทพีคู่หาบเงิน ซ้อมแบกคานหามร่วมกับริ้วกระบวน ก่อนถึงวันพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ หน้าที่สำคัญของเทพีทั้ง 4 คือ แบกคานหาบบรรจุเมล็ดข้าวเปลือกให้พระยาแรกนาโปรยเมล็ดข้าวลงยังลานแรกนา

ในปี พ.ศ.2503 คณะรัฐมนตรีมีมติฟื้นฟูพระราชประเพณีวันพืชมงคลขึ้นใหม่ หลังว่างเว้นไปถึง 23 ปี ในระยะแรกนั้น พระยาแรกนา คือ อธิบดีกรมการข้าว เทพีทั้ง 4 จึงคัดเลือกจากภริยาข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ต่อมาพระยาแรกนา คือ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงคัดเลือกเทพีทั้ง 4 จากข้าราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แทน

การคัดเลือกเทพีคู่หาบทองและเทพีคู่หาบเงินในปีนี้ มีผู้เข้าคัดเลือก 22 คน กรรมการจะพิจารณาทั้งรูปสมบัติ คือ ความเป็นกุลสตรี การแสดงมรรยาทตามประเพณี เนื่องจากต้องเข้าพระราชพิธีพืชมงคล ซึ่งเป็นพิธีสงฆ์ในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ส่วนสุขภาพต้องแข็งแรง รูปร่างมีความกลมกลืนกันทั้ง 4 คน ด้านคุณสมบัติ คือ ต้องเป็นโสด ไม่จำกัดอายุ มีตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญชั้นโทขึ้นไป และได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์แล้ว ซึ่งผู้เป็นเทพีคู่หาบเงินในปีนี้จะเลื่อนเป็นเทพีคู่หาบทองในปีถัดไป แต่ละปีจึงคัดเฉพาะเทพีคู่หาบเงิน

เทพีคู่หาบทองในพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญปีนี้ ได้แก่ น.ส.นันทินี ทองคงเหย้า นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กรมส่งเสริมการเกษตร และ น.ส.ฉมาพันธ์ สุพรมอินทร์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ส่วนเทพีคู่หาบเงิน ได้แก่ น.ส.พรพิมล ศิริการ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ กรมส่งเสริมการเกษตร และ น.ส.นันทวัน สุวรรณสถิตย์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ กรมชลประทาน

หลังได้รับคัดเลือกเป็นเทพี จะต้องใช้เวลาประมาณ 3 เดือน ในการฝึกซ้อมการแบกคานหาม ซึ่งแต่ละกระบุงมีเมล็ดข้าวหนักข้างละ 5 กิโลกรัม เทพีจึงต้องแบกคานหามหนัก 10 กิโลกรัม ท่ามกลางทุกสภาพอากาศให้ได้ตลอดพระราชพิธี รวมถึงหลักการปฏิบัติตัวในการเข้าพระราชพิธีด้วย

 

 

สำหรับเมล็ดข้าวในกระบุงของเทพี เป็นข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 เป็นข้าวทรงปลูกพระราชทาน 1 ใน 11 พันธุ์จากโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา จะใช้หว่านในพระราชพิธีแรกนาส่วนหนึ่ง และบรรจุใส่ซองแจกจ่ายให้ประชาชนทั่วไป เพื่อเป็นมิ่งขวัญในการประกอบอาชีพการเกษตรรวมจำนวน 2,865 กิโลกรัม

แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน