พม.เดินหน้าจัดบริการสุนัขนำทางเพื่อผู้พิการ

พม.เดินหน้าจัดบริการสุนัขนำทางเพื่อผู้พิการ

พม.เดินหน้าจัดบริการสุนัขนำทางเพื่อผู้พิการ

รูปข่าว : พม.เดินหน้าจัดบริการสุนัขนำทางเพื่อผู้พิการ

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เดินหน้าจัดแนวทางบริการสุนัขนำทางสำหรับคนพิการในประเทศไทย โดยวางแผนขับเคลื่อน 5 ระยะ เริ่มต้นจากการสร้างความเข้าใจในสังคม

เมื่อวานนี้ (15 พ.ค.2560) พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการประชุมแนวทางการจัดบริการสุนัขนำทางสำหรับคนพิการในประเทศไทย เพื่อกำหนดรูปแบบการจัดบริการสุนัขนำทางในประเทศไทย ร่วมกับหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้อง เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้พิการ ให้พึ่งพาตนเองได้ รวมถึงการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จากสิทธิ สวัสดิการ และบริการสาธารณะอื่นๆ จากรัฐ

ที่ประชุมเห็นชอบแผนการขับเคลื่อนตามโรดแมป แบ่งเป็น 2 ระยะ ระยะแรก 5 เดือน ถือเป็นระยะเร่งด่วนจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมขับเคลื่อน ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานองค์กรต่างประเทศ เบื้องต้นประสานข้อมูลกับ 3 ประเทศ คือสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย และเกาหลีใต้จัดทำบันทึกความร่วมมือกัน

รวมทั้งต้องสร้างการรับรู้ความเข้าใจในการใช้สัตว์นำทางและปรับปรุงระเบียบหรือข้อบังคับที่อาจเป็นอุปสรรค โดยจัดทำโครงการเพื่อขอสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่าย ครูฝึกคนไทย 20 คน จัดหาคนพิการทางการเห็นที่มีความพร้อมและทักษะในการเดินทาง 5 คน สุนัขต้นแบบ 5 ตัว และครูฝึกชาวต่างชาติ 2 คน

ส่วนระยะที่ 2 จัดตั้งหน่วยบริการ เพาะพันธุ์สุนัขสายพันธุ์ลาบราดอร์ เพื่อใช้เป็นสุนัขนำทาง โดยจะร่วมกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในรูปแบบประชารัฐ เพื่อพัฒนาและเร่งขับเคลื่อนให้เป็นรูปธรรมโดยเร็วตามโรปแมปที่วางไว้ เป้าหมายเพื่อให้คนพิการสามารถดำรงชีวิตอิสระ และสามารถเดินทางไปในสถานที่ต่างๆ โดยการพึ่งพาตนเองได้อย่างปลอดภัย เท่าเทียมกับคนในสังคม

กลับขึ้นด้านบน