คสช.มีคำสั่งสรรหา คตง.ชุดใหม่

คสช.มีคำสั่งสรรหา คตง.ชุดใหม่

คสช.มีคำสั่งสรรหา คตง.ชุดใหม่

รูปข่าว : คสช.มีคำสั่งสรรหา คตง.ชุดใหม่

หัวหน้า คสช.มีคำสั่งให้ผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ มีลักษณะและคุณสมบัติต้องห้าม รับสมัครเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ โดยเฉพาะ คตง. โดยให้อำนาจการประธานศาลฎีกาหรือประธานศาลปกครองสูงสุด เป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์การรับสมัครและวิธีการคัดเลือก

วันนี้ (18 พ.ค.2560) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวานนี้ (17 พ.ค.) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่คำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 25/2560 เรื่องแก้ไขเพิ่มเติมคำ เรื่องมาตรการแก้ไขปัญหาความต่อเนื่องของผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ โดยสรุปสาระสำคัญว่า ผู้เคยได้รับแต่งตั้งเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ หรือผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ ถือเป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามรับสมัคร

และเมื่อผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (คตง.) พ้นจากตำแหน่งให้สรรหาใหม่ และต้องแล้วเสร็จภายใน 90 วัน นับแต่วันที่คำสั่งนี้มีผลใช้บังคับ และไม่ให้ คตง.ส่งตัวแทน ร่วมเป็นกรรมการสรรหา และหากไม่สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาที่กำหนด ให้เลขาธิการวุฒิสภา รายงานหัวหน้า คสช. เพื่อพิจารณาขยายเวลาได้ตามจำเป็น

ทั้งนี้ สืบเนื่องจากประธาน คตง.และกรรมการ คตง.ชุดปัจจุบัน ร่วมกันลงชื่อทำหนังสือถึงเลขาธิการวุฒิสภา เพื่อแย้งการจัดประชุมสรรหาชุดใหม่ตามคำสั่งเดิม ด้วยย้ำให้รอ คตง.ชุดปัจจุบันหมดวาระ และรอให้ร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญก่อน และชี้ว่าจะยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความ เพราะอาจเกิดสภาพขัดแย้งกัน ในช่วงเปลี่ยนผ่าน

สำหรับหลักเกณฑ์การรับสมัครและวิธีการคัดเลือกตามคำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 25/2560 กำหนดให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ที่ประธานศาลฎีกาหรือประธานศาลปกครองสูงสุดเป็นผู้กำหนด และหากมีกรณีปัญหาเกี่ยวกับคุณสมบัติ หรือลักษณะต้องห้ามของผู้ที่จะได้รับการคัดเลือกหรือสรรหา ให้คณะกรรมการสรรหา มีหน้าที่และอำนาจในการวินิจฉัย

และกำหนดให้การรับสมัครคัดเลือก คตง.ชุดใหม่ เป็นไปตามรัฐธรรมนูญปัจจุบัน คือไม่เกิน 7 คน จากเดิม 5 คน ที่จะหมดวาระในวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 นี้ โดยมีรายงานว่า คำสั่งหัวหน้า คสช.ฉบับนี้ เป็นคำสั่งที่เกิดขึ้น หลังนายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธาน กรธ. และนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ฝ่ายกฎหมาย ได้หารือร่วมกันแล้ว

กลับขึ้นด้านบน