ก.พาณิชย์เร่งตรวจสอบล้งต่างชาติ

ก.พาณิชย์เร่งตรวจสอบล้งต่างชาติ

ก.พาณิชย์เร่งตรวจสอบล้งต่างชาติ

รูปข่าว : ก.พาณิชย์เร่งตรวจสอบล้งต่างชาติ

กระทรวงพาณิชย์เร่งตรวจสอบล้งผลไม้ต่างชาติ เพื่อป้องกันการใช้คนไทยเป็นนอมินี พร้อมเสนอให้เกษตรกรรวมกลุ่มในรูปวิสาหกิจชุมชนและสหกรณ์เพื่อสร้างอำนาจต่อรองทางการค้า

วันนี้ ( 21 พ.ค.2560) นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ระบุว่า ข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคลของธุรกิจที่เกี่ยวข้องการเก็บเกี่ยวพืชผลและการขายส่งผักผลไม้ มีนิติบุคคลที่จดทะเบียนธุรกิจดังกล่าว ทั้งสิ้น 1,405 ราย ในจำนวนนี้่เป็นผู้ประกอบการล้งผลไม้ที่จดทะเบียนผู้ส่งออกผักและผลไม้กับกรมวิชาการเกษตร ทั้งสิ้น 391 ราย

ตรวจสอบพบว่ามี ล้ง 3 ประเภท คือ ล้งไทย จำนวน 352 ราย ล้งที่เป็นวิสาหกิจชุมชนและสหกรณ์ จำนวน 7 ราย และล้งที่ร่วมลงทุนระหว่างคนไทยกับชาวต่างชาติ จดทะเบียนจัดตั้งเป็นนิติบุคคล โดยคนไทยถือหุ้นมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 51 มี จำนวน 32 ราย โดยส่วนใหญ่เป็นการร่วมทุนจากจีน ซึ่งล้งทั้งหมดสามารถรับซื้อผลไม้เพื่อการจำหน่ายในประเทศและส่งออกโดยต้องปฏิบัติตามประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจดทะเบียนเป็นผู้ส่งออกผักและผลไม้ พ.ศ.2553

นางสาวบรรจงจิตต์ ระบุด้วยว่า กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ติดตามเฝ้าระวังการประกอบธุรกิจของล้งผลไม้อย่างใกล้ชิด โดยป้องกันไม่ให้ใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพราง หรือ นอมินี รวมทั้งตรวจสอบบัญชีของผู้ประกอบธุรกิจให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.การบัญชี พ.ศ. 2543 แต่ยังไม่พบว่ามีล้งร่วมลงทุนที่มีการกระทำที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย

อย่างไรก็ตามเพื่อให้ลงไทยสามารถแข่งขันได้กระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดแผนพัฒนาศักยภาพล้งไทย โดยใช้ e-Commerce ขยายตลาด การสนับสนุนสภาพคล่องทางการเงินแก่ล้งไทยเพื่อรองรับการแข่งขัน ผลักดันให้เกษตรกรรวมกลุ่มในรูปของวิสาหกิจชุมชนและสหกรณ์ เพื่อสร้างอำนาจต่อรองในการซื้อขายผลผลิต

 

 

กลับขึ้นด้านบน