ถอดยศ-เรียกคืนเครื่องราชฯ "ร.อ.อัศวพล จันทรสุวรรณ์" คดีชิงทรัพย์

ถอดยศ-เรียกคืนเครื่องราชฯ "ร.อ.อัศวพล จันทรสุวรรณ์" คดีชิงทรัพย์

ถอดยศ-เรียกคืนเครื่องราชฯ "ร.อ.อัศวพล จันทรสุวรรณ์" คดีชิงทรัพย์

รูปข่าว : ถอดยศ-เรียกคืนเครื่องราชฯ "ร.อ.อัศวพล จันทรสุวรรณ์" คดีชิงทรัพย์

วันนี้ (15 มิ.ย.2560) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศเรื่องทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ปลดนายทหารสัญญาบัตร ถอดออกจากยศทหารและเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ปลด ร.อ.อัศวพล จันทรสุวรรณ์ ตําแหน่ง นายทหารปฏิบัติการตรวจทางเทคนิคชุดรักษาความปลอดภัยที่ 6 สํานักรักษาความปลอดภัยที่ 2 สํานักงานรักษาความปลอดภัย กรมราชองครักษ์ ออกจากราชการ ตั้งแต่วันที่ 8 มิ.ย.2560 พร้อมทั้งถอดออกจากยศทหาร และเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกชั้นตราที่ได้รับ ให้รับโทษทางวินัยและรับโทษตามกฎหมาย เนื่องจากได้กระทําความผิดตามข้อกล่าวหา ชิงทรัพย์โดยปลอมตัวเป็นผู้อื่น โดยมีหรือใช้ยานพาหนะเพื่อการกระทําผิดเพื่อพาทรัพย์นั้นไป หรือเพื่อให้พ้นการจับกุม มีอาวุธปืนไว้ใน ครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต พาอาวุธปืนติดตัวไปในเมือง หมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต มีอาวุธติดตัวโดยไม่มีเหตุจําเป็นเร่งด่วนตามสมควรแก่พฤติการณ์และโดยเปิดเผยหรือโดยไม่มีเหตุอันควร ข่มขืนใจผู้อื่นให้กระทําการใด ไม่กระทําการใด หรือยินยอมต่อสิ่งใดโดยทําให้กลัวว่าจะเป็นอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย เสรีภาพ ชื่อเสียงหรือทรัพย์สินของผู้ถูกข่มขืนใจนั้นเอง อันเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 309 วรรคหนึ่งและวรรคสอง มาตรา 339 วรรคหนึ่งและวรรคสอง มาตรา 340 วรรคตรี และมาตรา 371 และพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ.2490 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติอาวุธปืน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2501 และคําสั่งคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ 44 พ.ศ.2519 มาตรา 4 (1) และ (6) มาตรา 7 มาตรา 8 ทวิ วรรคหนึ่ง มาตรา 72 วรรคหนึ่ง มาตรา 72 ทวิ วรรคสอง การกระทําดังกล่าวถือว่าเป็นการประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงจึงไม่สมควรดํารงอยู่ในยศทหารต่อไป ซึ่งกรมราชองครักษ์ได้มีคําสั่งปลดออกจากราชการ ตั้งแต่วันที่ 8 มิ.ย.2560

แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน