ยธ.ยกเลิกคำสั่งตั้ง "2 รองอธิบดีดีเอสไอ" เหตุ กก.คัดเลือกไม่มีอำนาจรับรอง

ยธ.ยกเลิกคำสั่งตั้ง "2 รองอธิบดีดีเอสไอ" เหตุ กก.คัดเลือกไม่มีอำนาจรับรอง

ยธ.ยกเลิกคำสั่งตั้ง "2 รองอธิบดีดีเอสไอ" เหตุ กก.คัดเลือกไม่มีอำนาจรับรอง

รูปข่าว : ยธ.ยกเลิกคำสั่งตั้ง "2 รองอธิบดีดีเอสไอ" เหตุ กก.คัดเลือกไม่มีอำนาจรับรอง

กระทรวงยุติธรรม สั่งยกเลิกการแต่งตั้ง 2 รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) เนื่องจากคณะกรรมการคัดเลือกฯ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หมดวาระก่อนวันรับรองผลเลือกตำแหน่งเพื่อส่งไปยังปลัดกระทรวงยุติธรรม สั่งสรรหาใหม่ทันที

วันนี้ (20 มิ.ย.2560) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กระทรวงยุติธรรมยกเลิกคำสั่งแต่งตั้งรองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้แก่ พ.ต.ท.กรวัชร์ ปานประภากร พ.ต.ท.ประวุธ วงศ์สีนิล รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เพื่อเข้าสู่กระบวนการสรรหาใหม่ เนื่องจากขั้นตอนการคัดเลือกฯ คณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักบริหาร ระดับต้น ในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ปกติตามขั้นตอนต้องจัดประชุมเพื่อกำหนดคุณสมบัติผู้สมัคร หลักเกณฑ์การคัดเลือก กำหนดแผนการดำเนินการและวิธีการคัดเลือก เช่น กำหนดวันประกาศรับสมัครที่ วันส่งใบสมัครพร้อมข้อเสนอวิสัยทัศน์ วันตรวจสอบการประเมินสมรรถนะหลักทางการบริหารกับสำนักงาน ก.พ. วันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสมัครการคัดเลือก พร้อมวันประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อรับรองผลการคัดเลือกส่งให้ปลัดกระทรวงฯ พิจารณา และออกคำสั่งแต่งตั้ง

ปรากฏว่า จากการตรวจสอบของกระทรวงยุติธรรม พบว่า คณะกรรมการคัดเลือกฯ ดังกล่าวครบวาระเมื่อวันที่ 2 มี.ค.ที่ผ่านมา ก่อนวันที่จะจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อรับรองผลการคัดเลือกตำแหน่งส่งไปให้ปลัดกระทรวงฯ พิจารณาและออกคำสั่งแต่งตั้งไปนั้น มีข้อพิจารณาว่า คณะกรรมการคัดเลือกฯ ชุดใหม่จะมีอำนาจประชุมรับรองผลดังกล่าวได้หรือไม่ ดังนั้น กระทรวงยุติธรรมจึงได้ทำหนังสือไปหารือสำนักงาน ก.พ. เมื่อวันที่ 19 พ.ค.ที่ผ่านมา และสำนักงาน ก.พ. ตอบกลับมาเมื่อวันที่ 15 มิ.ย.ที่ผ่านมา ว่า

การที่คณะกรรมการคัดเลือกฯ ชุดเดิมได้ดำเนินการคัดเลือกตามกระบวนการที่ ก.พ. กำหนดจนแล้วเสร็จภายหลังจากครบวาระเมื่อวันที่ 2 มี.ค.ที่ผ่านมา โดยคณะกรรมการคัดเลือกได้เสนอรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกต่อกระทรวงยุติธรรม เมื่อวันที่ 22 มี.ค.2560 นั้น ดังนั้นการดำเนินการของคณะกรรมการคัดเลือกฯ จึงเป็นการดำเนินการโดยปราศจากอำนาจโดยชอบด้วยกฎหมาย อันมีผลให้คำสั่งกระทรวงยุติธรรมที่ 69/2560 ลงวันที่ 27 มี.ค.2560 ที่ให้ย้ายข้าราชการผู้ได้รับการคัดเลือก 2 ราย ไปดำรงตำแหน่งรองธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษนั้น เป็นคำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายไปด้วย คณะกรรมการคัดเลือกฯ ชุดใหม่ จึงไม่สามารถพิจารณารับรองผลการคัดเลือกของคณะกรรมการคัดเลือกเดิมได้

กระทรวงยุติธรรม จึงมีคำสั่งยกเลิกคำสั่งกระทรวงยุติธรรม ที่ 69/2560 ลงวันที่ 27 มิ.ย.2560 โดยปลัดกระทรวงฯ ในฐานะผู้มีอำนาจสั่งบรรจุแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับต้นตามมาตรา 57 (3) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 ภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รู้เหตุที่จะให้ยกเลิกคำสั่งนั้น ตามนัยมาตรา 49 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 และให้คณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักบริหารระดับต้นในสังกัดกระทรวงยุติธรรมชุดใหม่ที่ อ.ก.พ. กระทรวงยุติธรรมแต่งตั้งเมื่อวันที่ 17 พ.ค.2560 เร่งดำเนินการคัดเลือกการพลเรือนสามัญ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษตามวิธีการที่ ก.พ. กำหนดต่อไป

กระทรวงยุติธรรม จึงได้ยกเลิกคำสั่งแต่งตั้งฯ และเร่งดำเนินการทันที โดยจะจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกฯ ชุดใหม่ ในวันที่ 21 มิ.ย.นี้ และจะเสนอแผนการดำเนินการ ดังนี้ ประกาศรับสมัคร (รับสมัคร 7 วันทำการ) ในวันที่ 22 มิ.ย., ส่งใบสมัครพร้อมข้อเสนอวิสัยทัศน์ในวันที่ 28 มิ.ย., ตรวจสอบการประเมินสมรรถนะหลักทางการบริหารกับสำนักงาน ก.พ. ในวันที่ 7 ก.ค., ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสมัครคัดเลือก วันที่ 12 ก.ค. และในวันที่ 18 ก.ค. จะมีการสัมภาษณ์และเสนอรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเสนอปลัดกระทรวงฯ คาดว่าจะออกคำสั่งแต่งตั้งได้ภายในเดือนกรกฎาคมนี้

กลับขึ้นด้านบน