สนช.เห็นชอบร่าง ยุทธศาสตร์ชาติ-ปฏิรูปประเทศ

สนช.เห็นชอบร่าง ยุทธศาสตร์ชาติ-ปฏิรูปประเทศ

สนช.เห็นชอบร่าง ยุทธศาสตร์ชาติ-ปฏิรูปประเทศ

รูปข่าว : สนช.เห็นชอบร่าง ยุทธศาสตร์ชาติ-ปฏิรูปประเทศ

สนช.เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.จัดทำยุทธศาสตร์ชาติ และร่าง พ.ร.บ.แผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ ใน 11 ด้าน

วันนี้ (22 มิ.ย.2560 ) ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) มีมติ 218 ต่อ 0 เสียง เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.จัดทำยุทธศาสตร์ชาติ ให้มีคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน จำนวน 35 คน เพื่อกำหนดยุทธศาสตร์ชาติและการบริหารตลอดจนการปฏิรูปประเทศให้เป็นไปตามที่วางไว้ในระยะยาว ซึ่งมีการปรับปรุงเล็กน้อย โดยเพิ่มสัดส่วนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านสาธารณสุขแต่จำนวนคณะกรรมการ ยังเท่าเดิมคือ 35 คน

นอกจากนี้ที่ประชุมยังมีมติ 216 ต่อ 0 เสียง เห็นชอบ ร่าง พ.ร.บ.แผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการปรับแก้ถ้อยคำเพียงเล็กน้อยเนื่องจากส่วนใหญ่เห็นตรงกันในหลักการให้มีกรรมการปฏิรูปประเทศ เพื่อดำเนินการจัดทำแผนปฏิรูปประเทศให้เป็นไปตามแนวทางที่กำหนดไว้ตามยุทธศาสตร์ชาติ

กระบวนการหลังจากนี้หลังจากมีการทูลเกล้าฯ ให้มีการประกาศใช้แล้ว ก็จะเข้าสู่การแต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งจะต้องแต่งตั้งภายใน 30 วัน นับตั้งมีการประกาศใช้กฎหมาย รวมถึงกำหนดให้มีการร่างยุทธศาสตร์ชาติ เบื้องต้นในแต่ละด้าน ภายใน 120 วัน

 

กลับขึ้นด้านบน