คสช.ใช้ ม.44 แก้ปัญหาธรรมาภิบาล "มสธ."

คสช.ใช้ ม.44 แก้ปัญหาธรรมาภิบาล "มสธ."

คสช.ใช้ ม.44 แก้ปัญหาธรรมาภิบาล "มสธ."

รูปข่าว : คสช.ใช้ ม.44 แก้ปัญหาธรรมาภิบาล "มสธ."

วันนี้ (23 มิ.ย.2560) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 1/2560 เรื่อง การกําหนดรายชื่อสถาบันอุดมศึกษาอื่น ตามคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 39/2559 เรื่อง การจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา
ตามที่ได้มีคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เรื่อง การจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อแก้ไขสถานการณ์ความไม่ถูกต้องและไม่ชอบธรรมของการดําเนินการของสถาบันอุดมศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพ และสร้างความมั่นใจให้แก่สังคม โดยในกรณีจะต้องนํามาตรการตามคําสั่งดังกล่าวไปใช้กับสถาบันอุดมศึกษาอื่น นอกจากที่ระบุไว้ในคําสั่งดังกล่าว ให้เป็นไปตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติกําหนดนั้น

คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้รายงานต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ว่า ขณะนี้มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชประสบปัญหาความขัดแย้งภายใน จนไม่อาจที่จะแก้ไขปัญหาให้ลุล่วงไปได้ด้วยมาตรการปกติ เพราะเหตุที่มีกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิลาออกจากตําแหน่งเกือบทั้งหมด ทําให้สภามหาวิทยาลัยไม่สามารถจัดการประชุมได้เพราะเหตุขาดองค์ประกอบในส่วนของกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งหากปล่อยให้มีการแก้ไขปัญหาล่าช้าออกไปจะทําให้เกิดความเสียหายต่อระบบการศึกษาหรือผู้ศึกษาจํานวนมาก อาศัยอํานาจตามความในวรรคสองของข้อ 12 แห่งคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 39/2559 เรื่องการจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา ลงวันที่ 12 ก.ค.2559 คณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงมีประกาศ ดังต่อไปนี้

1.ให้มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นสถาบันอุดมศึกษาอื่นตามวรรคสองของข้อ 12 แห่งคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 39/2559 เรื่องการจัดระเบียบและแก้ไขปัญหา ธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา ลงวันที่ 12 ก.ค.2559
2.ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 23 มิ.ย.2560 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน