"เรืองไกร" ยื่นวินิจฉัยกระบวนการร่าง ก.ม.ยุทธศาสตร์ชาติ

"เรืองไกร" ยื่นวินิจฉัยกระบวนการร่าง ก.ม.ยุทธศาสตร์ชาติ

"เรืองไกร" ยื่นวินิจฉัยกระบวนการร่าง ก.ม.ยุทธศาสตร์ชาติ

รูปข่าว : "เรืองไกร" ยื่นวินิจฉัยกระบวนการร่าง ก.ม.ยุทธศาสตร์ชาติ

นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ ยื่นผู้ตรวจการแผ่นดิน เพื่อพิจารณาส่งศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยกระบวนการตราร่าง พ.ร.บ.การจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ และร่าง พ.ร.บ.แผนและขั้นตอนการปฏิรูปประเทศ ว่าชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือไม่

วันนี้ (26 มิ.ย.2560) นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ อดีตสมาชิกวุฒิสภา ยื่นเรื่องถึงผู้ตรวจการแผ่นดิน ให้ตรวจสอบร่าง พ.ร.บ.การจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ และ ร่าง พ.ร.บ.แผนและขั้นตอนการปฏิรูปประเทศว่าขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่ เนื่องจากเห็นว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่าง พ.ร.บ.ทั้ง 2 ฉบับเมื่อวันที่ 4 เมษายน ซึ่งเกิดขึ้นก่อนรัฐธรรมนูญจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 6 เมษายน 2560 ขณะที่กระบวนการตามรัฐธรรมนูญมาตรา 259 วรรค 2 ระบุว่า "ให้ดำเนินการตรากฎหมายดังกล่าว และบังคับใช้ภายใน 120 วันนับแต่ประกาศใช้รัฐธรรมนูญ" จึงเกิดข้อสงสัยว่า กระบวนการตราร่างกฎหมายทั้ง 2 ฉบับ ขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา 259 และมาตรา 275 หรือไม่

นายเรืองไกร ระบุด้วยว่า ได้ส่งหนังสือเป็นจดหมายลงทะเบียนถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อขอให้พิจารณาส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย ซึ่งเป็นอำนาจของนายกรัฐมนตรีในการส่งศาลรัฐธรรมนูญตามมาตรา 148 (2) ซึ่งระบุว่า หากนายกรัฐมนตรีเห็นว่าร่างกฎหมายดังกล่าว มีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ หรือตราขึ้นไม่ถูกต้องตามรัฐธรรมนูญ ให้ส่งความเห็นไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย โดยให้แจ้งประธานสภาผู้แทนราษฎร และประธานวุฒิสภาทราบโดยไม่ชักช้า

กลับขึ้นด้านบน