ป.ป.ส.มอบรางวัลประกวดออกแบบสื่อสร้างสรรค์ห่างไกลยาเสพติด

ป.ป.ส.มอบรางวัลประกวดออกแบบสื่อสร้างสรรค์ห่างไกลยาเสพติด

ป.ป.ส.มอบรางวัลประกวดออกแบบสื่อสร้างสรรค์ห่างไกลยาเสพติด

รูปข่าว : ป.ป.ส.มอบรางวัลประกวดออกแบบสื่อสร้างสรรค์ห่างไกลยาเสพติด

ป.ป.ส.มอบรางวัลผู้ชนะการประกวดออกแบบสื่อสร้างสรรค์ห่างไกลยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2560 หลังมีเยาวชนและประชาชนส่งผลงานมากถึง 301 ชิ้นงาน ชิงเงินรางวัลกว่า 360,000 บาท

วันนี้ (4 ก.ค.2560) นายศิรินทร์ยา สิทธิชัย เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (เลขาธิการ ป.ป.ส.) เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการประกวด "Infographic และคลิปวิดีโอสั้น" ภายใต้หัวข้อ "ผู้เสพ คือ ผู้ป่วย" ซึ่งถือเป็นอีก 1 กิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2560 เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษายาเสพติด โดยการประกวดในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากเยาวชนและประชาชนส่งผลงานเข้ามาเป็นจำนวนมากถึง 301 ชิ้นงาน ชิงเงินรางวัลกว่า 360,000 บาท

เลขาธิการ ป.ป.ส.กล่าวว่า รู้สึกชื่นชมกับเยาวชนและประชาชนตลอดจน ครู อาจารย์ สถานศึกษาที่เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม และเห็นความสำคัญถึงปัญหายาเสพติดได้ให้ความร่วมมือกับสำนักงาน ป.ป.ส.เป็นอย่างดี กิจกรรมนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น แต่หากจะให้เกิดผลในระยะยาว ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันจัดกิจกรรมให้แก่เยาวชนแต่ละช่วงวัยทั่วประเทศอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง สำหรับเยาวชนเองก็จะต้องรู้บทบาทของตนเอง มีจิตสำนึกที่ดี เพราะปัจจุบันเยาวชนไทยเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเพิ่มขึ้น โดยมีสาเหตุจากหลายประการ อาทิ จิตใจอ่อนแอ ไม่ไตร่ตรองหาเหตุผลเพื่อแก้ปัญหา มีความอยากรู้อยากลอง คึกคะนอง ต้องการเป็นที่ยอมรับของเพื่อน มีความเชื่อที่ผิด และเกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการณ์

นายศิรินทร์ยา กล่าวอีกว่า บุคคลใกล้ชิด พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูอาจารย์ คนในชุมชน รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคเอกชนต้องให้ความร่วมมือสร้างโอกาสหรือเวทีให้เยาวชนแสดงออกในทางสร้างสรรค์ ค้นหาคุณค่า ความสามารถในตนเองให้เกิดความภาคภูมิใจในสิ่งที่ตนมี และที่สำคัญปลูกฝังให้เยาวชนมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม รู้จักบทบาทหน้าที่ของตน ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน มีความยับยั้งชั่งใจ ไม่หันไปพึ่งพายาเสพติด ประพฤติแต่ในสิ่งที่ดีงามเป็นที่ภาคภูมิใจของพ่อแม่ ครูอาจารย์ และบุคคลใกล้ชิด

 

 

สำหรับผลงานการประกวด Infographic ประเภทเยาวชน อายุระหว่าง 15 - 18 ปี จากผู้ร่วมส่งผลงาน 30 ทีม
1) รางวัลชนะเลิศ รับเงินรางวัล 30,000 บาท และทุนสนับสนุนสถานศึกษา จำนวน 10,000 บาท คือ ทีม AR-Line จากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
2) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รับเงินรางวัล 20,000 บาท และทุนสนับสนุนสถานศึกษา จำนวน 10,000 บาท คือ KNW Graphic team จากโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
3) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รับเงินรางวัล 10,000 บาท และทุนสนับสนุนสถานศึกษา จำนวน 10,000 บาท คือ ทีม ชมรมTo Be No 1 บ้านบางแม่หม้าย จากโรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์

ผลงานการประกวด Infographic ประเภทประชาชนทั่วไป อายุ 19 ปีขึ้นไป จากผู้ร่วมส่งผลงาน 145 ทีม
1) รางวัลชนะเลิศ รับเงินรางวัล 50,000 บาท คือ ทีมเพื่อพ่อ
2) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน รับเงินรางวัล 30,000 บาท คือ ทีม GP22
3) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน รับเงินรางวัล 10,000 บาท คือ ทีม Doland Field

ผลงานการประกวดคลิปวิดีโอ ประเภทเยาวชน อายุระหว่าง 15 - 18 ปี จากผู้ร่วมส่งผลงาน 51 ทีม
1) รางวัลชนะเลิศ รับเงินรางวัล 30,000 บาท และทุนสนับสนุนสถานศึกษา จำนวน 10,000 บาท คือ ทีมฟิล์ม 5 นิ้ว จากโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
2) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รับเงินรางวัล 20,000 บาท และทุนสนับสนุนสถานศึกษา จำนวน 10,000 บาท คือ ทีมสีเจ้อถัม จากโรงเรียนนานาชาติเอกมัย
3) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รับเงินรางวัล 10,000 บาท และทุนสนับสนุนสถานศึกษา จำนวน 10,000 บาท คือ ทีม Kaotommuu RAP จากโรงเรียนจ่านกร้อง

ผลงานการประกวดคลิปวิดีโอ ประเภทประชาชนทั่วไป อายุ 19 ปีขึ้นไป จากผู้ร่วมส่งผลงาน 75 ทีม
1) รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล รับเงินรางวัล 50,000 บาท คือ ทีม Orange Room Plus
2) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รับเงินรางวัล 30,000 บาท คือ ทีม Krit
3) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รับเงินรางวัล 10,000 บาท คือ ทีม ลูกศิษย์พระราชา

กลับขึ้นด้านบน