สนช.มติเอกฉันท์เห็นชอบ ร่าง พ.ร.ป.คณะกรรมการการเลือกตั้ง

สนช.มติเอกฉันท์เห็นชอบ ร่าง พ.ร.ป.คณะกรรมการการเลือกตั้ง

สนช.มติเอกฉันท์เห็นชอบ ร่าง พ.ร.ป.คณะกรรมการการเลือกตั้ง

รูปข่าว : สนช.มติเอกฉันท์เห็นชอบ ร่าง พ.ร.ป.คณะกรรมการการเลือกตั้ง

สนช.มีมติเห็นชอบร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งแล้ว ซึ่งถือเป็นกฎหมายลูกฉบับแรกที่ผ่านการพิจารณาโดยสมบูรณ์ ก่อนนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพื่อประกาศบังคับใช้เป็นกฎหมายต่อไป

วันนี้ (13 ก.ค.2560) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ส.น.ช.) มีมติเอกฉันท์ 194 ต่อ 0 เสียง เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งแล้ว ซึ่งถือเป็นร่างกฎหมายที่ผ่านการทบทวนความชอบด้วยเจตนารมณ์ตามรัฐธรรมนูญ โดยคณะกรรมาธิการร่วม 3 ฝ่ายมาแล้ว ทั้งนี้ก่อนการลงมติได้มีคำชี้แจงโดยคณะกรรมาธิการร่วม โดยนายศุภชัย สมเจริญ ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (ก.ก.ต.) ในฐานะกรรมาธิการเสียงข้างน้อย ย้ำถึงข้อทักท้วงของ ก.ก.ต.ทั้ง 6 ประเด็น ที่อาจขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะของสถานะ ก.ก.ต.ชุดปัจจุบัน ที่ให้พ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ขณะที่ฝ่ายกรรมาธิการเสียงข้างมาก โดยนายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย และนายปกรณ์ นิลประพันธุ์ ก็ย้ำว่า ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ พร้อมย้ำว่า สถานะของ ก.ก.ต.เป็นการบัญญัติเพื่อความเหมาะสมของอำนาจหน้าที่ไม่ได้เลือกปฏิบัติ

นอกจากนี้ที่ประชุม สนช.ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาร่าง พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าพิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในวาระที่ 2 รายมาตราและ วาระที่ 3 เพื่อลงมติทั้งฉบับ

นายภัทรศักดิ์ วรรณแสง คณะกรรมาธิการได้ชี้แจงถึงหลักการการพิจารณาคดีลับหลังจำเลยว่า ไม่ขัดกับหลักสากล ซึ่งทำได้ก็ต่อเมื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐพยายามนำตัวของจำเลยโดยการออกหมายจับมาแล้ว และเหมาะสมกับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ซึ่งมีอิทธิพลกว่าคนทั่วไป ขณะที่นายอุดม รัฐอมฤต กรรมาธิการในสัดส่วนของคณะกรรมาธิการร่างรัฐธรรมนูญ (ก.ร.ธ.) ยืนยันว่า หลักการนี้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ

ทั้งนี้ ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่ผ่านการเห็นชอบจาก สนช.แล้ว หลังจากนี้จะเข้าสู่กระบวนการมห้นายกรัฐมนตรี นำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพื่อประกาศบังคับใช้เป็นกฎหมายต่อไป

 

กลับขึ้นด้านบน