ป.ป.ช.เสนอมาตรการคุมทุจริตเบิกจ่ายยาข้าราชการ

ป.ป.ช.เสนอมาตรการคุมทุจริตเบิกจ่ายยาข้าราชการ

ป.ป.ช.เสนอมาตรการคุมทุจริตเบิกจ่ายยาข้าราชการ

รูปข่าว : ป.ป.ช.เสนอมาตรการคุมทุจริตเบิกจ่ายยาข้าราชการ

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช.เสนอแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตในกระบวนการเบิกจ่ายยา ตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลของข้าราชการ หลังพบปัญหาการทุจริตในวงกว้าง กระทบงบประมาณของประเทศ

วันนี้ (21 ก.ค.2560) นายสรรเสริญ พลเจียก เลขาธิการ ป.ป.ช.แถลงมติคณะกรรมการ ป.ป.ช.เพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีใช้เป็นแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการว่า หลังพบปัญหาค่าใช้จ่ายส่วนนี้มีอัตราเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจาก 20,476 ล้านบาท ในปี 2545 และล่าสุดปีที่ผ่านมา อยู่ที่กว่า 7 หมื่น 1 พันล้านบาท

ป.ป.ช.จึงมอบหมายให้คณะอนุกรรมการเพื่อศึกษามาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการเบิกจ่ายยา และศึกษาวิเคราะห์เพื่อเสนอมาตรการปรับปรุงระบบการควบคุมการเสนอการขายยา การสั่งจ่ายยา และการใช้สิทธิรักษาพยาบาล เพื่อลดค่าใช้จ่ายลง

และจากการศึกษาพบว่าสาเหตุที่ค่ารักษาพยาบาลในระบบสวัสดิการของข้าราชการเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง เกิดจากหลายปัจจัยและมีกระบวนการเกี่ยวข้องโยงใยเครือข่ายการทุจริต 3 กลุ่มใหญ่ คือ กลุ่มผู้ใช้สิทธิและเครือญาติ กลุ่มสถานพยาบาลและบุคลากรในสถานพยาบาล และกลุ่มบริษัทจำหน่ายยา

โดยมีพฤติกรรมเช่น ชอปปิงยา หรือการใช้สิทธิโดยทุจริตของผู้มีสิทธิ และเครือญาติ ทั้งที่ป่วย และไม่มีอาการป่วย ด้วยการตระเวนใช้สิทธิตามโรงพยาบาลต่างๆ หลายแห่งในช่วงเวลาใกล้เคียงกัน ขอรับยาเกินความจำเป็นทางการแพทย์ บางราย นำยาที่ได้จากการรักษาไปจำหน่ายต่อ

ป.ป.ช.จึงเตรียมเสนอแนวทางการป้องกันไปยังคณะรัฐมนตรี ทั้งในเชิงระบบ โดยผลักดันยุทธศาสตร์การใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล และข้อเสนอเชิงภารกิจ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด และปลุกจิตสำนึกของบุคลากรของรัฐ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ในการสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังพฤติกรรมการส่งเสริมการขายยา การสั่งจ่ายยา และการใช้สิทธิอย่างไม่เหมาะสม

 

 

 

กลับขึ้นด้านบน