เตือนนายจ้างห้ามเรียกเงินประกันทำงาน

เตือนนายจ้างห้ามเรียกเงินประกันทำงาน

เตือนนายจ้างห้ามเรียกเงินประกันทำงาน

รูปข่าว : เตือนนายจ้างห้ามเรียกเงินประกันทำงาน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเตือนนายจ้างห้ามเก็บเงินประกันทำงานจากลูกจ้าง เพราะเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย แต่มีข้อยกเว้นว่า อาชีพที่เกี่ยวข้องกับเงินหรือทรัพย์สิน สามารถเรียกเก็บเงินประกันได้ วงเงินไม่เกิน 60 เท่าของอัตราค่าจ้างรายวัน

วันนี้ (9 ส.ค.2560) นายสุเมธ มโหสถ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดเผยว่า พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ห้ามไม่ให้นายจ้างเรียกหลักประกันการทำงาน และหลักประกันความเสียหายจากการทำงาน ไม่ว่าจะประกันด้วยเงิน ประกันด้วยบุคคล หรือประกันด้วยทรัพย์ เว้นแต่ลักษณะหรือสภาพของงานที่ทำนั้น ลูกจ้างต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับเงินหรือทรัพย์สินของนายจ้าง ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่นายจ้างได้ โดยประเภทของหลักประกันการทำงาน จำนวนเงิน และวิธีการเก็บรักษา ขอให้นายจ้าง เจ้าของสถานประกอบกิจการศึกษาและปฏิบัติให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด หากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจะมีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

สำหรับหลักเกณฑ์และวิธีการเรียกเก็บหรือรับหลักประกันการทำงาน ระบุลักษณะ หรือสภาพของงานที่เรียกเก็บไว้ ได้แก่ 1.งานสมุห์บัญชี 2.งานพนักงานเก็บหรือจ่ายเงิน 3.งานควบคุมหรือรับผิดชอบเกี่ยวกับวัตถุมีค่า 4.งานเฝ้าหรือดูแลสถานที่หรือทรัพย์สินของนายจ้างที่อยู่ในความรับผิดชอบของนายจ้าง 5.งานติดตามหรือเร่งรัดหนี้สิน 6.งานควบคุมหรือรับผิดชอบยานพาหนะ และ 7.งานที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการคลังสินค้า ซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้เช่าทรัพย์ให้เช่าซื้อ ให้กู้ยืม รับฝากทรัพย์ รับจำนอง รับจำนำ รับประกันภัย รับโอนหรือรับจัดส่งเงิน หรือการธนาคาร

สำหรับหลักประกันการทำงาน หรือความเสียหายมี 3 ประเภท ได้แก่ เงินสด ทรัพย์สิน และการค้ำประกันด้วยบุคคล โดยการเรียกเก็บต้องไม่เกิน 60 เท่าของอัตราค่าจ้างรายวันโดยเฉลี่ยที่ลูกจ้างได้รับ

 

 

 

กลับขึ้นด้านบน