กทม.ให้รางวัลนำจับคนแจ้งเหตุ ทิ้งขยะ-ขับขี่บนทางเท้า

กทม.ให้รางวัลนำจับคนแจ้งเหตุ ทิ้งขยะ-ขับขี่บนทางเท้า

กทม.ให้รางวัลนำจับคนแจ้งเหตุ ทิ้งขยะ-ขับขี่บนทางเท้า

รูปข่าว : กทม.ให้รางวัลนำจับคนแจ้งเหตุ ทิ้งขยะ-ขับขี่บนทางเท้า

กทม.เปิดช่องทางประชาชนร่วมแจ้งเหตุผู้กระทำผิดตาม พ.ร.บ.รักษาความสะอาดฯ พร้อมรับรางวัลกึ่งหนึ่งของค่าปรับเป็นค่าตอบแทน

วันนี้ (15 ส.ค.2560) พล.ต.ท.อำนวย นิ่มมะโน รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า หลังระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแบ่งค่าปรับที่ได้จากการเปรียบเทียบให้แก่ผู้แจ้งความนำจับ ตามกฎหมายว่าด้วยการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ปี 2535 มีผลบังคับใช้ จะครอบคลุมถึงการขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า การทิ้งขยะในคูคลอง การทิ้งขยะในที่สาธารณะ ตั้งหาบเร่แผงลอย และติดป้ายประกาศตามเสาไฟฟ้า เป็นต้น

สำหรับอัตราค่าปรับขึ้นอยู่กับฐานความผิดมีอัตราค่าปรับตั้งแต่ไม่เกิน 2,000 บาท ถึงค่าปรับสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท โดยหากประชาชนพบเห็นการกระทำผิดดังกล่าวสามารถแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ได้ทันที ผ่านทางช่องทางต่างๆ อาทิ โทรศัพท์สายด่วน กทม.1555 ไปรษณีย์ โทรสาร และอีเมลล์ โดยต้องมีหลักฐาน อาทิ ภาพถ่าย หรือวิดีโอที่แสดงถึงการกระทำผิดที่ชัดเจน

สำหรับค่าปรับที่ผู้แจ้งความจะได้รับจำนวนกึ่งหนึ่งของค่าปรับ จะได้รับภายหลังจากที่ผู้ทำผิดได้ชำระค่าปรับแล้ว โดยให้อยู่ภายใต้การตรวจสอบของผู้อำนวยการเขตแต่ละเขต ทั้งนี้ ผู้ที่แจ้งความจะต้องยื่นคำขอรับเงินภายใน 60 วัน นับตั้งแต่มีการแจ้งผลการดำเนินการทางไปรษณีย์ หากพ้นกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ

ในกรณีที่แจ้งความนำจับหลายคนให้ถือว่าผู้ที่แจ้งความก่อน จะเป็นผู้มีสิทธิได้รับเงิน หรือหากแจ้งความพร้อมกัน จะเฉลี่ยเงินค่าปรับให้เท่ากันทุกคน ซึ่งการออกระเบียบกรุงเทพมหานครฯ เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการสอดส่อง ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองมากขึ้น และให้ผู้ที่กระทำผิดเกิดความเกรงกลัวไม่กล้ากระทำผิด

 

 

กลับขึ้นด้านบน