ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน

รูปข่าว : ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน

วันนี้ (15 ส.ค.2560) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านต่าง 11 ด้าน 120 คน จากทั้งหมด 165 คน "บวรศักดิ์ อุวรรณโณ" นั่งประธานด้านกฏหมาย

วันนี้ (15 ส.ค.2560) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้

โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย หมวด 16 บัญญัติให้ดําเนินการปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ ตามที่กําหนดในมาตรา 258 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และกฎหมายว่าด้วยแผนและขั้นตอนการดําเนินการปฏิรูปประเทศ ซึ่งได้มีการตราพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดําเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ.2560 มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 1 ส.ค.2560 เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 8 มาตรา 10 มาตรา 14 และมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดําเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ.2560 ที่บัญญัติให้คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ ตามที่กําหนด เพื่อจัดทําแผนการปฏิรูปประเทศและดําเนินการให้เป็นไปตามที่กําหนดในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา ตามมาตรา 258 จ. และมาตรา 261 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เมื่อวันที่ 30 พ.ค.2560 และแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม (ตํารวจ) ตามมาตรา 258 ง. และมาตรา 260 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เมื่อวันที่ 5 ก.ค.2560 เพื่อดําเนินการในส่วนของปฏิรูปประเทศในด้านการศึกษาและด้านตํารวจไปแล้วนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดําเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ.2560 ประกอบกับอํานาจของนายกรัฐมนตรีตามความในมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 15 ส.ค.2560 จึงมีมติให้แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศในด้านต่างๆ รวมทั้งกําหนดหลักเกณฑ์การปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

1.คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง (1) นายเอนก เหล่าธรรมทัศน์ ประธานกรรมการ (2) นางฐะปาณีย์ อาจารวงศ์ กรรมการ (3) พลเอกฐิติวัจน์ กําลังเอก กรรมการ (4) พลตํารวจโทตรีทศ รณฤทธิวิชัย กรรมการ (5) นายธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์ กรรมการ (6) นางนรรัตน์ พิมเสน กรรมการ (7) นายพรชัย ตระกูลวรานนท์ กรรมการ (8) นายวรรณธรรม กาญจนสุวรรณ กรรมการ (9) นายวันชัย สอนศิริ กรรมการ (10) นายรวี ประจวบเหมาะ กรรมการและเลขานุการ

2.คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน (1) นายกฤษฎา บุญราช ประธานกรรมการ (2) นายกานต์ ตระกูลฮุน กรรมการ (3) นายถวิล เปลี่ยนศรี กรรมการ (4) คุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค์ กรรมการ (5) นายบัณฑูร ล่ำซํา กรรมการ (6) นางเบญจวรรณ สร่างนิทร กรรมการ (7) นายประหยัด พวงจําปา กรรมการ (8) นายพงศ์ศักติฐ์ เสมสันต์ กรรมการ (9) นายวิบูลย์ สงวนพงศ์ กรรมการ (10) พลเอกอภิชาต เพ็ญกิตติ กรรมการ (11) นายอาศิส อัญญะโพธิ์ กรรมการ (12) นายสุรพงษ์ มาลี กรรมการและเลขานุการ

3.คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย (1) นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ ประธานกรรมการ (2) นายกิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์ กรรมการ (3) นายคํานูณ สิทธิสมาน กรรมการ (4) พลเอกจิระ โกมุทพงศ์ กรรมการ (5) นายนันทวัฒน์ บรมานันท์ กรรมการ (6) นายประภาศ คงเอียด กรรมการ (7) นายประสิทธิ์ ปทุมารักษ์ กรรมการ (8) นายสุขุมพงศ์ โง่นคํา กรรมการ (9) นางสุดา วิศรุตพิชญ์ กรรมการ (10) นายพีรพิชญ์ วงศ์วัฒนศานต์ กรรมการและเลขานุการ

4.คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม (1) นายอัชพร จารุจินดา ประธานกรรมการ (2) พลโทกฤษณะ บวรรัตนารักษ์ กรรมการ (3) นายตระกูล วินิจนัยภาค กรรมการ (4) ว่าที่ร้อยตรีถวัลย์ รุยาพร กรรมการ (5) คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์ กรรมการ (6) นายวันชัย รุจนวงศ์ กรรมการ (7) นายสงกานต์ อัจฉริยะทรัพย์ กรรมการ (8) นายสราวุธ เบญจกุล กรรมการ (9) พลตํารวจโทอํานวย นิ่มมะโน กรรมการ (10) นายชาญณรงค์ ปราณีจิตต์ กรรมการและเลขานุการ

5.คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ (1) นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล ประธานกรรมการ (2) นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล กรรมการ (3) นายชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ กรรมการ (4) นายชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการ (5) นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ กรรมการ (6) นายทวีศักดิ์ กออนันตกูล กรรมการ (7) นายเทวินทร์ วงศ์วานิช กรรมการ (8) นายสมชาย หาญหิรัญ กรรมการ (9) นายสว่างธรรม เลาหทัย กรรมการ (10) นายอิสระ ว่องกุศลกิจ กรรมการ (11) นางปัทมา เธียรวิศิษฎ์สกุล กรรมการและเลขานุการ

6.คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (1) นายรอยล จิตรดอน ประธานกรรมการ (2) นายขวัญชัย ดวงสถาพร กรรมการ (3) นายชูชัย ศุภวงศ์ กรรมการ (4) นายธรณ์ ธํารงนาวาสวัสดิ์ กรรมการ (5) นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ กรรมการ (6) นายบัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ กรรมการ (7) นายภาวิญญ์ เถลิงศรี กรรมการ (8) นายสัญชัย เกตุวรชัย กรรมการ (9) พลเรือเอก อภิวัฒน์ ศรีวรรธนะ กรรมการ (10) พลเอก เอกชัย จันทร์ศรี กรรมการ ( 11) นางสาวลดาวัลย์ คําภา กรรมการและเลขานุการ

7. คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข (1) นายเสรี ตู้จินดา ประธานกรรมการ (2) นายณรงค์ สหเมธาพัฒน์ กรรมการ (3) นายธีระวัฒน์ เหมะจุฑา กรรมการ (4) นายปิยะ หาญวรวงศ์ชัย กรรมการ (5) นายพลเดช ปิ่นประทีป กรรมการ (6) นายพานิชย์ เจริญเผ่า กรรมการ (7) นายภิรมย์ กมลรัตนกุล กรรมการ (8) นายสมชัย จิตสุชน กรรมการ (9) นายโสภณ เมฆธน กรรมการ (10) นายไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล กรรมการและเลขานุการ

8.คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ (1) นายจิรชัย มูลทองโร่ย ประธานกรรมการ (2) นางกนกทิพย์ รชตะนันทน์ กรรมการ (3) พลอากาศเอก คณิต สุวรรณเนตร กรรมการ (4) นายประดิษฐ์ เรืองดิษฐ์ กรรมการ (5) นางประภา เหตระกูล ศรีนวลนัด กรรมการ (6) ร้อยเอกประยุทธ เสาวคนธ์ กรรมการ (7) นายสมชัย จิตสุชน กรรมการ (8) นายสมหมาย ปาริจฉัตต์ กรรมการ (9) นายเสรี วงษ์มณฑา กรรมการ (10) นายสุทธิชัย หยุ่น กรรมการ (11) นางปาริชาต สถาปิตานนท์ กรรมการและเลขานุการ

9.คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสังคม (1) นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา ประธานกรรมการ (2) หม่อมราชวงศ์จักรรถ จิตรพงศ์ กรรมการ (3) นายต่อพงศ์ เสลานนท์ กรรมการ (4) นายไมตรี อินทุสุต กรรมการ (5) พลเอกรณชัย มัญชุสุนทรกุล กรรมการ (6) นายวินัย ดะห์ลัน กรรมการ (7) นายวิเชียร ชวลิต กรรมการ (8) นายสมเดช นิลพันธุ์ กรรมการ (9) นายสุรินทร์ จิรวิศิษฎ์ กรรมการ (10) นายอโณทัย ฤทธิปัญญาวงศ์ กรรมการ (11) นายเอ็นนู ซื่อสุวรรณ กรรมการ (12) นายอําพล จินดาวัฒนะ กรรมการ (13) นางชุตินาฏ วงศ์สุบรรณ กรรมการและเลขานุการ

10.คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน (1) นายพรชัย รุจิประภา ประธานกรรมการ (2) นายดนุชา พิชยนันท์ กรรมการ (3) นายดุสิต เครืองาม กรรมการ (4) นายบัณฑิต เอื้ออาภรณ์ กรรมการ (5) นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ กรรมการ (6) นายมนูญ ศิริวรรณ กรรมการ (7) พลเอกเลิศรัตน์ รัตนวานิช กรรมการ (8) นายสุนชัย คํานูณเศรษฐ์ กรรมการ (9) นายเสมอใจ ศุขสุเมฆ กรรมการ (10) นายกวิน ทังสุพานิช กรรมการและเลขานุการ

11.คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (1) นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ ประธานกรรมการ (2) นายกล้านรงค์ จันทิก กรรมการ (3) นายเจษฎ์ โทณะวณิก กรรมการ (4) พลเรือเอก พะจุณณ์ ตามประทีป กรรมการ (5) นายเพิ่มพงษ์ เชาวลิต กรรมการ (6) นายมานะ นิมิตรมงคล กรรมการ (7) นายวิชัย อัศรัสกร กรรมการ (8) นายวิชา มหาคุณ กรรมการ (9) พลอากาศเอก วีรวิท คงศักดิ์ กรรมการ (10) นายอนุสิษฐ คุณากร กรรมการ (11) นายอุทิศ ขาวเธียร กรรมการ (12) นายประยงค์ ปรียาจิตต์ กรรมการและเลขานุการ ในกรณีที่มีการแต่งตั้งกรรมการคณะใดยังไม่ครบตามจํานวนที่จะพึงมีตามที่กําหนดในมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดําเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ.2560 คณะรัฐมนตรีอาจมีมติ แต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติมในภายหลังได้ รวมทั้งอาจแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านอื่น ๆ เพิ่มเติม หรืออาจแยกคณะกรรมการแต่ละด้านออกเป็นเรื่องต่าง ๆ ในภายหลังได้ ตามที่กําหนดในมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดําเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560 ให้คณะกรรมการอิสระเพื่อปฏิรูปการศึกษา คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม (ตํารวจ) และคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น และที่จะแต่งตั้งเพิ่มเติมต่อไป มีหน้าที่และอํานาจดําเนินการให้เป็นไปตามที่กําหนดในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดําเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ.2560 และประกาศ สํานักนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง โดยให้สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ทําหน้าที่สํานักงานเลขานุการ เว้นแต่ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีที่แต่งตั้งจะกําหนดไว้เป็นประการอื่น ให้คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ ทั้งตามประกาศนี้และตามประกาศอื่นที่เกี่ยวข้อง มีอํานาจเรียกให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงหรือแสดงความเห็นประกอบการพิจารณา รวมทั้งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ หรือมอบหมายให้มีการว่าจ้างบุคคลหรือหน่วยงานใดให้ศึกษาวิจัย ในเรื่องต่าง ๆ เพื่อช่วยในการดําเนินการตามหน้าที่ ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการ ยุทธศาสตร์ชาติมอบหมาย ให้คณะกรรมการตามประกาศนี้มีวาระการดํารงตําแหน่งห้าปี โดยให้ได้รับค่าตอบแทน ค่าใช้จ่าย และประโยชน์ตอบแทนอื่นตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนด ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 15 ส.ค. 2560 เป็นต้นไป

แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน