ราชกิจจาฯ เผยประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่องให้นายทหารรับราชการ

ราชกิจจาฯ เผยประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่องให้นายทหารรับราชการ

ราชกิจจาฯ เผยประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่องให้นายทหารรับราชการ

รูปข่าว : ราชกิจจาฯ เผยประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่องให้นายทหารรับราชการ

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายทหารรับราชการประจำปี 2560 โดยพลเอกเทพพงศ์ ทิพยจันทร์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก ขึ้นเป็นปลัดกระทรวงกลาโหมและพลเรือเอกนริส ประทุมสุวรรณ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นผู้บัญชาการทหารเรือ

วันนี้ (1 ก.ย.2560) สำนักนายกรัฐมนตรี ประกาศแต่งตั้งโยกย้ายนายทหารประจำปี 2560 ตามที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้นายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณ จำนวน 990 นาย โดยมีตำแหน่งสำคัญ คือ พลเอกเทพพงศ์ ทิพยจันทร์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก ขึ้นเป็นปลัดกระทรวงกลาโหม แทน พลเอกชัยชาญ ช้างมงคล และพลเอกธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ เสนาธิการทหาร ขึ้นเป็น ผู้บัญชาการทหารสูงสุดแทนพลเอกสุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์ 

กองทัพบก มีตำแหน่งสำคัญดังนี้

พลเอกสสิน ทองภักดี เสนาธิการทหารบก ขึ้นเป็นรองผู้บัญชาการทหารบก

พลโทอภิรัชต์ คงสมพงษ์ แม่ทัพภาคที่ 1 และพลโทวีรชัย อินทุโศภน ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน เป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก

พลโทณัฐพล นาคพาณิชย์ รองเสนาธิการทหารบก เป็นเสนาธิการทหารบก

พลโทกู้เกียรติ ศรีนาคา แม่ทัพน้อยที่ 1 เป็นแม่ทัพภาคที่ 1

พลตรีธรรมนูญ วิถี รองแม่ทัพภาคที่ 1 เป็นแม่ทัพน้อยที่ 1

กองทัพอากาศ มีตำแหน่งสำคัญดังนี้

พลอากาศเอกยรรยง คันธสร ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เป็นรองผู้บัญชาการทหารอากาศ

พลอากาศเอกชาญฤทธิ์ พลิกานนท์ รองเสนาธิการทหาร กลับมารับตำแหน่งผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ

พลอากาศเอกวันชัย นุชเกษม ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ เป็นเสนาธิการทหารอากาศ

กองทัพเรือ มีตำแหน่งสำคัญดังนี้ 

พลเรือเอกนริส ประทุมสุวรรณ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นผู้บัญชาการทหารเรือ แทนพลเรือเอก ณะ อารีนิจ

พลเรือเอกรังสฤษดิ์ สัตยานุกูล ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ ขึ้นเป็นผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ

พลเรือเอกลือชัย รุดดิษฐ์ เสนาธิการทหารเรือ เป็นรองผู้บัญชาการทหารเรือ

พลเรือโทพิเชฐ ตานะเศรษฐ รองเสนาธิการทหารเรือ เป็นเสนาธิการทหารเรือ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

 

 

กลับขึ้นด้านบน