โปรดเกล้าฯ "กิตติรัตน์ กิตยสิทธานาถ" พ้นตําแหน่งอัยการ-เรียกคืนเครื่องราชฯ

โปรดเกล้าฯ "กิตติรัตน์ กิตยสิทธานาถ" พ้นตําแหน่งอัยการ-เรียกคืนเครื่องราชฯ

โปรดเกล้าฯ "กิตติรัตน์ กิตยสิทธานาถ" พ้นตําแหน่งอัยการ-เรียกคืนเครื่องราชฯ

รูปข่าว : โปรดเกล้าฯ "กิตติรัตน์ กิตยสิทธานาถ" พ้นตําแหน่งอัยการ-เรียกคืนเครื่องราชฯ

วันนี้ (13 ก.ย.2560) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้ข้าราชการอัยการพ้นจากตําแหน่งและเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ นายกิตติรัตน์ กิตยสิทธานาถ พ้นจากตําแหน่งอัยการจังหวัดประจําสํานักงานอัยการสูงสุด สํานักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสิงห์บุรี (ช่วยราชการสํานักงานคดีแรงงาน) ตั้งแต่วันที่ 12 มิ.ย.2560 เนื่องจากถูกลงโทษให้ออกจากราชการ ตามมาตรา 55 (7) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ.2553 และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานพระราชานุญาตให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก และทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย ซึ่งบุคคลดังกล่าวได้รับพระราชทาน ทั้งนี้ ตามข้อ 6 และข้อ 7 (4) ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ พ.ศ.2548

ประกาศ ณ วันที่ 15 ส.ค.2560

ผู้รับสนองพระราชโองการ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

กลับขึ้นด้านบน