สถาบันอิศราออกแถลงการณ์กรณี "ประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์"

สถาบันอิศราออกแถลงการณ์กรณี "ประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์"

สถาบันอิศราออกแถลงการณ์กรณี "ประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์"

รูปข่าว : สถาบันอิศราออกแถลงการณ์กรณี "ประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์"

สถาบันอิศราออกแถลงการณ์กรณี "ประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์" ผู้อำนวยการสถาบันอิศรา

วันนี้ (15 ก.ย.2560) สถาบันอิศรา ออกแถลงการณ์ถึงกรณีที่มีการตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง กรณีผู้บริหารองค์กรสื่อแห่งหนึ่งมีพฤติกรรมคุกคามทางเพศพนักงานในสังกัด จนทำให้ต้องลาออกจากองค์กรและเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมอย่างกว้างขวาง โดยมีเนื้อหาดังนี้


แถลงการณ์กรณีผู้อานวยการสถาบันฯถูกกล่าวหา

สืบเนื่องจากการที่สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ได้เผยแพร่ข้อความว่า ผู้บริหารองค์กรสื่อแห่งหนึ่งมีพฤติกรรมคุกคามทางเพศพนักงานในสังกัด จนทำให้ต้องลาออกจากองค์กรและเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมอย่างกว้างขวาง กระทบต่อปัญหาจริยธรรมและคุณธรรมอันเป็นพื้นฐานของวิชาชีพสื่อมวลชนโดยรวม และภาพลักษณ์ความน่าเชื่อถือขององค์กรวิชาชีพสื่อมวลชน โดยได้ประกาศตั้งคณะกรรมการแสวงหาข้อเท็จจริง เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2560 จนกระทั่งถึงปัจจุบันพบว่า ยังไม่มีความคืบหน้าประการใดแจ้งให้สาธารณชนทราบ ในขณะที่ปรากฏว่า Mr. Andrew MacGregor Marshall อดีตผู้สื่อข่าวสำนักข่าวรอยเตอร์ได้โพสต์ข้อความลงบน Facebook ส่วนตัว ระบุเนื้อความชัดเจนว่า นายประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันอิศรา เป็นบุคคลที่มีพฤติการณ์ดังกล่าว ทำให้สถาบันอิศราและนายประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันได้รับความเสื่อมเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่นหรือถูกเกลียดชัง ดังที่ปรากฏอยู่ในสื่อสังคมออนไลน์ทั่วไปในขณะนี้ นั้น

สถาบันอิศราในฐานะสถาบันด้านสื่อมวลชนที่ทาหน้าที่สนับสนุนการพัฒนาทักษะวิชาชีพแก่สื่อมวลชนทุกแขนง มีบุคลากรทั้งในวงการสื่อมวลชนและบุคคลภายนอกจำนวนไม่น้อยกว่า 1,000 คนผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆที่สถาบันจัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ สถาบันอิศรายังได้จัดตั้ง “สำนักข่าวอิศรา”เพื่อเป็นศูนย์ปฏิบัติการหลักด้านการทาข่าวเชิงสืบสวนสอบสวนให้เป็นที่พึ่งสาคัญแก่สังคมไทยในทุกช่วงภาวะวิกฤต ทำหน้าที่ทั้งการตรวจสอบค้นหาความจริง ตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในวงราชการและเอกชน รวมถึงองค์กรต่างๆอย่างตรงไปตรงมา จนได้รับความเชื่อมั่น เชื่อถือเพิ่มมากขึ้นอย่างเป็นลาดับ สถาบันอิศราตระหนักและเชื่อมั่นว่า การทำหน้าที่ของสถาบันอิศราในการนำเสนอข่าวเชิงลึกหลายประเด็นได้นำมาซึ่งความเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสาคัญต่อสังคมตลอดมา ซึ่งย่อมก่อให้เกิดทั้งประโยชน์ต่อประเทศชาติโดยรวมไปพร้อมๆกับก่อให้เกิดเป็นการขัดผลประโยชน์กลุ่มคนอีกด้านหนึ่งไปพร้อมๆกัน ซึ่งหมายความว่า สถาบันอิศรา และสำนักข่าวอิศรา ได้สร้างทั้งมิตรแท้และศัตรูให้เกิดขึ้นไปพร้อมกันจากการปฏิบัติหน้าที่สื่อมวลชนที่ดีซึ่งเป็นเรื่องปกติที่สถาบันอิศราต้องยอมรับภาระนี้ไว้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

ตลอดระยะเวลาเกือบ 10 ปีที่ผ่านมา สถาบันอิศราและสำนักข่าวอิศราดำเนินงานภายใต้กลุ่มหรือคณะบุคคลที่ประกอบไปด้วยผู้ที่เกี่ยวข้องในหลายภาคส่วน โดยได้มีการแต่งตั้งและมอบหมายให้มีตัวแทนผลัดกันเป็นผู้รับผิดชอบผลักดันเป้าหมายต่างๆแทนสถาบันอิศรา และสำนักข่าวอิศรา อย่างต่อเนื่องกันมา ในฐานะ ผู้อานวยการบริหาร สถาบันและสานักข่าวอิศรา ปัจจุบันคือ นายประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์ ซึ่งนับเป็นบุคคลสำคัญอีกคนหนึ่งที่เป็นผู้เสียสละตนเป็นตัวแทนและเป็นเบื้องหน้า ทำหน้าที่ต่างๆแทนคณะกรรมการบริหารสถาบันอิศราอย่างใกล้ชิดและเข้มแข็งตลอดมากว่า 7 ปีที่ผ่านมา ส่งผลให้ นายประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์ ต้องตกอยู่ในภาวะการเป็นเป้าหมายสำคัญของผู้สูญเสียผลประโยชน์จากการทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาของสานักข่าวอิศราอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

ในนามประธานคณะกรรมการบริหารสถาบันอิศรา และพนักงานทุกคนขอเรียนมายังสาธารณชนเพื่อทราบว่า คณะกรรมการบริหารสถาบันอิศราได้มีการสอบถามถึงพฤติการณ์และเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นจากบุคคลแวดล้อม และจาก นายประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์ แล้วสรุปได้ว่า ข้อเท็จจริงที่ปรากฏเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ในสื่อสังคมออนไลน์ จนก้าวเข้าไปสู่สื่อกระแสหลักต่างๆนั้น เป็นข้อเท็จจริงที่แตกต่างจากความจริงที่เกิดขึ้นอย่างมากจนสถาบันอิศราและพนักงานไม่อาจยอมรับต่อพฤติการณ์ของผู้ประสงค์ร้ายและต้องการทำร้ายชื่อเสียงและทำลายเกียรติคุณที่สะสมมายาวนานของสถาบันอิศราได้อีกต่อไป

สถาบันอิศราและพนักงานของสถาบันอิศราปัจจุบันทั้งหมดขอยืนยันว่าเรายังคงมีความเชื่อมั่นเชื่อถือในความประพฤติของ นายประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์ โดยรวมและพร้อมที่จะต่อสู้ยืนหยัดร่วมกับ นายประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์ เพื่อพิสูจน์ความจริงต่างๆให้ปรากฏเช่นเดียวกับการปฏิบัติภารกิจต่างๆที่สำนักข่าวอิศราได้ทำคู่กับสังคมและประชาชนคนไทยมาอย่างต่อเนื่องต่อไป รวมถึงขอยืนยันว่าสถาบันอิศราและพนักงานในปัจจุบันทุกคนจะทำทุกวิถีทางเพื่อนำพา นายประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์ ผ่านภาวะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากการกระทำที่เลวร้ายของกลุ่มคนผู้เสียผลประโยชน์จากการทำหน้าที่สื่อมวลชนด้านข่าวสืบสวนสอบสวนของสำนักข่าวอิศรานี้ต่อไปอย่างไม่ย่อท้อ และขอสงวนสิทธิ์ที่จะดาเนินคดีทั้งในทางแพ่งและทางอาญากับบุคคลทุกคนที่กระทำการใดๆทำให้สถาบันอิศรา สำนักข่าวอิศรา นายประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์ และพนักงานปัจจุบันของสถาบันอิศราทุกคนได้รับความเสียหายทั้งต่อชื่อเสียงเกียรติคุณ หรือถูกดูหมิ่นเกลียดชังอย่างถึงที่สุด และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสังคมและประชาชนคนไทยที่ได้รับประโยชน์จากการทำหน้าที่ของสถาบันอิศราและสำนักข่าวอิศราจะยืนหยัดอยู่เคียงข้างสนับสนุนให้ความไว้วางใจต่อสถาบันอิศรา สำนักข่าวอิศรา และพนักงานปัจจุบันทุกคนของสถาบันอิศราต่อไป


นางสาววิมลพรรณ ปีตธวัชชัย
ประธานคณะกรรมการบริหารสถาบันอิศรา

 

 

 

 

 

กลับขึ้นด้านบน