เปิด 10 อันดับเกษียณอายุราชการมากที่สุด นับถอยหลัง 11 วัน 2 หมื่นเรือจ้างวางพาย

เปิด 10 อันดับเกษียณอายุราชการมากที่สุด นับถอยหลัง 11 วัน 2 หมื่นเรือจ้างวางพาย

เปิด 10 อันดับเกษียณอายุราชการมากที่สุด นับถอยหลัง 11 วัน 2 หมื่นเรือจ้างวางพาย

รูปข่าว : เปิด 10 อันดับเกษียณอายุราชการมากที่สุด นับถอยหลัง 11 วัน 2 หมื่นเรือจ้างวางพาย

ปี 2560 มีข้าราชการเกษียณสังกัด สพฐ.มากสุดกว่า 20,000 คน ตำรวจกว่า 4,000 คน ข้าราชการกระทรวงสาธารณสุข อีกกว่า 2,000 คน

วันนี้ (19 ก.ย.2560) กรมบัญชีกลางเผยตัวเลขข้าราชการและลูกจ้างประจำพ้นจากราชการเนื่องจากมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ โดยสิ้นปีงบประมาณ 2560 มีผู้เกษียณอายุราชการทั้งสิ้น 46,830 คน แบ่งเป็นข้าราชการ 39,968 คน และลูกจ้างประจำ 6,862 คน ส่วนราชการที่มีผู้เกษียณอายุราชการมากที่สุด ได้แก่

อันดับ 1 กระทรวงศึกษาธิการ รวม 26,275 คน แบ่งเป็นข้าราชการ 24,792 คน ลูกจ้างประจำ 1,483 คน โดยสังกัดสำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมากที่สุด 23,847 คน แบ่งเป็นข้าราชการ 23,090 คน ลูกจ้างประจำ 757 คน

อันดับ 2 ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง รวม 4,773 คน แบ่งเป็นข้าราชการ 4,660 คน ลูกจ้างประจำ จำนวน 113 คน โดยสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติมากที่สุด 4,578 คน แบ่งเป็นข้าราชการ 4,538 คน ลูกจ้างประจำ 40 คน

อันดับ 3 กระทรวงสาธารณสุข รวม 3,720 คน แบ่งเป็นข้าราชการ 2,276 คน ลูกจ้างประจำ 1,444 คน โดยสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขมากที่สุด 2,944 คน แบ่งเป็นข้าราชการ 1,865 คน ลูกจ้างประจำ 1,079 คน 

อันดับ 4 กระทรวงกลาโหม รวม 3,555 คน แบ่งเป็นข้าราชการ 2,782 คน ลูกจ้างประจำ 773 คน โดยสังกัดกองทัพบกมากที่สุด 1,536 คน แบ่งเป็นข้าราชการ 1,181 คน ลูกจ้างประจำ 355 คน

อันดับ 5 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวม 2,697 คน แบ่งเป็นข้าราชการ 1,230 คน ลูกจ้าง 1,467 คน โดยสังกัดกรมชลประทานมากที่สุด แบ่งเป็นข้าราชการ 278 คน ลูกจ้างประจำ 946 คน

อันดับ 6 กระทรวงมหาดไทย รวม 1,283 คน แบ่งเป็นข้าราชการ 1,076 คน ลูกจ้างประจำ 207 คน โดยสังกัดกรมการปกครองมากที่สุด แบ่งเป็นข้าราชการ 337 คน ลูกจ้างประจำ 28 คน

อันดับ 7 กระทรวงการคลัง รวม 835 คน แบ่งเป็นข้าราชการ 691 คนลูกจ้างประจำ 144 คน โดยสังกัดกรมสรรพากรมากที่สุด 409 คน แบ่งเป็นข้าราชการ 331 คน ลูกจ้างประจำ 78 คน

อันดับ 8 สำนักนายกรัฐมนตรี รวม 201 คน แบ่งเป็นข้าราชการ 164 คน ลูกจ้างประจำ 37 คน โดยสังกัดกรมประชาสัมพันธ์มากที่สุด 59 คน แบ่งเป็นข้าราชการ 48 คน ลูกจ้างประจำ 11 คน

อันดับ 9 กระทรวงคมนาคม รวม 792 คน แบ่งเป็นข้าราชการ 332 คน ลูกจ้างประจำ 460 คน โดยสังกัดกรมทางหลวงมากที่สุด 512 คน แบ่งเป็นข้าราชการ 168 คน ลูกจ้างประจำ 344 คน

อันดับ 10 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวม 608 คน แบ่งเป็นข้าราชการ 247 คน ลูกจ้างประจำ 361 คน โดยสังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชมากที่สุด 243 คน แบ่งเป็นข้าราชการ 87 คน ลูกจ้างประจำ 156 คน

ทั้งนี้ เมื่อจำแนกเป็นรายหน่วยงานพบว่าสำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นหน่วยงานที่มีผู้เกษียณมากที่สุด 23,847 คน รองลงมาคือสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 4,578 คน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2,944 คน กองทัพบก 1,536 คน และกรมชลประทาน 1,224 คน ตามลำดับ โดยทั้ง 5 หน่วยงานนี้มีจำนวนผู้เกษียณรวมกันมากถึงร้อยละ 72.88% ของผู้เกษียณอายุราชการทั้งหมด

สถิติผู้เกษียณอายุราชการ 2560

จำนวนผู้เกษียณอายุราชการ ณ 1 ตุลาคม 2560 แยกตามประเภทบุคคลและส่วนราชการ ดังนี้

สำนักนายกรัฐมนตรี, กระทรวงกลาโหม, กระทรวงการคลัง

สำนักนายกรัฐมนตรี, กระทรวงกลาโหม, กระทรวงการคลัง

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กระทรวงคมนาคม, กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กระทรวงคมนาคม, กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม, กระทรวงพลังงาน, กระทรวงพาณิชย์, กระทรวงมหาดไทย

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม, กระทรวงพลังงาน, กระทรวงพาณิชย์, กระทรวงมหาดไทย

กระทรวงยุติธรรม, กระทรวงแรงงาน, กระทรวงวัฒนธรรม

กระทรวงยุติธรรม, กระทรวงแรงงาน, กระทรวงวัฒนธรรม

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงศึกษาธิการ (ต่อ)

กระทรวงศึกษาธิการ (ต่อ)

กระทรวงศึกษาธิการ (ต่อ)

กระทรวงศึกษาธิการ (ต่อ)

กระทรวงสาธารณสุข, กระทรวงอุตสาหกรรม, ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง

กระทรวงสาธารณสุข, กระทรวงอุตสาหกรรม, ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง

หน่วยงานของรัฐสภา, หน่วยงานของศาล, หน่งวยงานอิสระของรัฐ

หน่วยงานของรัฐสภา, หน่วยงานของศาล, หน่งวยงานอิสระของรัฐ

 

 

กลับขึ้นด้านบน