สธ.ไฟเขียวบรรจุ "วัณโรคดื้อยา"เป็นโรคติดต่ออันตราย

สธ.ไฟเขียวบรรจุ "วัณโรคดื้อยา"เป็นโรคติดต่ออันตราย

สธ.ไฟเขียวบรรจุ "วัณโรคดื้อยา"เป็นโรคติดต่ออันตราย

รูปข่าว : สธ.ไฟเขียวบรรจุ "วัณโรคดื้อยา"เป็นโรคติดต่ออันตราย

​คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ให้บรรจุวัณโรคดื้อยาหลายขนานชนิดรุนแรงมาก (XDR-TB) เป็นโรคติดต่ออันตราย ภายใต้ พ.ร.บ. โรคติดต่อ พ.ศ.2558 ชี้ไทยติดอันดับ 14 ของโลกมีปัญหาวัณโรคระบาดราว 120,000 ราย

วันนี้ (24 ก.ย.2560) นพ.ธวัช สุนทราจารย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ที่ประ ชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2560 มีมติเห็นชอบในหลักการร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการที่สำคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ 2) พ.ศ...ให้วัณโรคดื้อยาหลายขนานชนิดรุนแรงมาก (XDR-TB) เป็นโรคติดต่ออันตราย ภายใต้ พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 โดยให้กรมควบคุมโรค นำข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ไปปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติงานรองรับเมื่อประกาศฉบับนี้ มีผลบังคับใช้

นพ.ธวัช บอกว่า การประกาศให้วัณโรคดื้อยาหลายขนานชนิดรุนแรงมาก เป็นโรคติดต่ออันตราย เพื่อให้ผู้ป่วยโรคนี้ได้รับการรักษาพยาบาลอย่างถูกต้องครบถ้วนตามมาตรฐานสากล รวมถึงการนำผู้สัมผัสโรค มารับการตรวจคัดกรองและวินิจฉัยอย่างรวดเร็ว และเข้าสู่กระบวนการรักษาพยาบาลได้ทันที

โดยการประกาศเป็นโรคติดต่ออันตราย จะทำให้สามารถใช้ข้อมูลเท่าที่จำเป็นของผู้ป่วยเพื่อประโยชน์ในการควบคุมวัณโรคดื้อยาหลายขนานชนิดรุนแรงมาก ลดการแพร่กระจายของเชื้อวัณโรค เพิ่มความครอบคลุมในการค้นหา และตรวจคัดกรองผู้สัมผัสโรค และสนับสนุนช่วยเหลือผู้ป่วยและครอบครัวให้ได้รับการรักษาจนหายเป็นปกติ

ทั้งนี้ จากรายงานองค์การอนามัยโลก ปี 2559 พบว่า ประเทศไทยติดอันดับในกลุ่ม 14 ประเทศที่มีปัญหาภาระวัณโรคสูง ทั้งวัณโรคทั่วไป วัณโรคร่วมกับการติดเชื้อเอชไอวี และวัณโรคดื้อยาหลายขนาน องค์การอนามัยโลก คาดประมาณจำนวนผู้ป่วยวัณโรคในประเทศไทยราว 120,000 ราย มีผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาหลายขนาน 4,500 ราย และผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาหลายขนานชนิดรุนแรงมาก  450 ราย ค่ายารักษาผู้ป่วย สูงถึง 1.2 ล้านบาทต่อราย แต่มีอัตราการรักษาหายต่ำ และมักจะไม่รักษาสม่ำเสมอห ทำให้เกิดการดื้อยาเพิ่มขึ้นถึงระดับรุนแรงมาก

กลับขึ้นด้านบน