ศาลปกครองกลางพิพากษายกฟ้องคดี “สมชัย” ถูกไทยพีบีเอสเลิกจ้าง

ศาลปกครองกลางพิพากษายกฟ้องคดี “สมชัย” ถูกไทยพีบีเอสเลิกจ้าง

ศาลปกครองกลางพิพากษายกฟ้องคดี “สมชัย” ถูกไทยพีบีเอสเลิกจ้าง

รูปข่าว : ศาลปกครองกลางพิพากษายกฟ้องคดี “สมชัย” ถูกไทยพีบีเอสเลิกจ้าง

ศาลปกครองกลางยกฟ้องคดี “สมชัย สุวรรณบรรณ” อดีตผอ.ไทยพีบีเอส และพวกรวม 6 คนฟ้อง องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย กรณีให้ออกจากตำแหน่งโดยไม่แจ้งล่วงหน้า เนื่องจากพบทำผิดสัญญา เงื่อนไขข้อ 13.3 มีสิทธิเลิกจ้างไม่แจ้งล่วงหน้า

วันนี้ (25 ก.ย.2560) นายประเวศ รักษพล ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองกลาง อ่านคำพิพากษาคดีที่ นายสมชัย สุวรรณบรรณ อดีตผอ.องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย หรือไทยพีบีเอส กับพวกรวม 6 คนคือนายมงคล ลีลาธรรม นายสุพจ จริงจิตร นายพุทธสัตย์ นามเดช นางสมถวิล จรรยาวงษ์ น.ส.วิภา เหลืองมณี ยื่นฟ้อง องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ที่ 1 กับพวกรวม 3 คน กรณีมีมติ และหนังสือที่ สลน.02/126/58 ลว. 9 ต.ค. 2558 บอกเลิกสัญญาจ้างผู้ฟ้องคดีที่ 1

โดยอ้างว่าผู้ฟ้องคดีที่ 1 ได้กระทำผิดสัญญาจ้างในตำแหน่งผอ.ไทยพีบีเอส 4 ปีตั้งแต่วันที่ 10 ต.ค.2555 ถึง 9 ต.ค.2559 ทั้งนี้ยังส่งผลให้ผู้ฟ้องคดีที่ 2 ถึงที่ 6 ต้องพ้นจากตำแหน่งไปด้วย พร้อมกับให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามร่วมกัน หรือเเทนกันชดใช้ค่าเสียหายให้เเก่ผู้ฟ้องคดีทั้ง 6 คน

ศาลพิพากษายกฟ้อง เนื่องจาก นายสมชัย กระทำผิดข้อกำหนดหรือเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งในสัญญาตามข้อ 13.3 ซึ่งข้อ 14.3.7 ให้สิทธิผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ในการบอกเลิกจ้างโดยไม่ต้องจ่ายค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน ซึ่งถือเป็นสิทธิโดยชอบตามสัญญาและชอบด้วยมาตรา 10 แห่ง พ.ร.บ.องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ.2551

สำหรับคดีนี้ สืบเนื่องจากกรณีนายสมชัย ทำผิดสัญญาจ้างการอนุมัติโครงการที่มีวงเงินเกิน 50 ล้านบาท โดยที่ไม่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการนโยบายองค์การกระจายเสียง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2) จำนวน 4 ครั้ง เป็นการขัดต่อระเบียบองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2553 และฝ่าฝืนมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2

นอกจากนี้ ยังไม่ให้ความร่วมมือกับสำนักตรวจสอบภายในที่ได้ทักท้วง และขอให้ชี้แจงหลายครั้ง ซึ่งเป็นการขัดต่อหลักธรรมาภิบาลที่ดีขององค์กร อีกทั้งนายสมชัย ยังไม่จัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานเสนอต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 ทุกสามเดือนตามสัญญาจ้าง ข้อ 13.3 ข้อ 14.3 ประกอบข้อ 14.3.7 ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 จึงมีสิทธิเลิกจ้าง

กลับขึ้นด้านบน