สำรวจพบครอบครัวไทยอบอุ่นร้อยละ 60

สำรวจพบครอบครัวไทยอบอุ่นร้อยละ 60

สำรวจพบครอบครัวไทยอบอุ่นร้อยละ 60

รูปข่าว : สำรวจพบครอบครัวไทยอบอุ่นร้อยละ 60

สมาคมครอบครัวศึกษาแห่งประเทศไทย ผลักดันโครงการนวัตกรรมการขับเคลื่อนงานครอบครัวอบอุ่นในระดับพื้นที่ หลังผลการศึกษาพบว่า ครอบครัวส่วนใหญ่อบอุ่นมากถึงร้อยละ 60 แต่ยังมีครอบครัวอบอุ่นน้อย อยู่ร้อยละ 1

วันนี้(27 ก.ย.2560) สมาคมครอบครัวศึกษาแห่งประเทศไทย ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพประเทศไทย ผลักดันโครงการนวัตกรรมการขับเคลื่อนงานครอบครัวอบอุ่นในระดับพื้นที่ิผลักดัน เพื่อมุ่งเพิ่มสัดส่วนครอบครัวอบอุ่นให้สูงขึ้น รองรับสังคมในยุคไทยแลนด์ 4.0 โดยใช้เวลาศึกษากว่า 2 ปี จากครอบครัวศึกษา 11 จังหวัด

ผลการสำรวจสถานการณ์ครอบครัวอบอุ่น 3,638 ครัวเรือน พบว่าครอบครัวมีความอบอุ่นในระดับมาก 2,215 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 60 ส่วนอีกร้อยละ 39 ครอบครัวอบอุ่นปานกลาง และอีกร้อยละ 1 ครอบครัวอบอุ่นน้อย 638 ครัวเรือน  

ซึ่งปัจจัยสร้างครอบครัวที่อบอุ่น จะต้องมีสัมพันธภาพที่ดี พึ่งพาตัวเองได้และทำหน้าที่ดูแลสมาชิกในครอบครัว

พญ.พรรณพิมล วิปุลากร เลขาฯ สมาคมครอบครัวศึกษาแห่งประเทศไทย บอกว่า เรื่องที่สำคัญคือการ มีสัมพันธสภาพที่ดี ถ้าครอบครัวอยู่ในสถานะแบบไหนถ้ารักษาจุดนี้ไว้ก็ยังรักษาความเป็นครอบครัวไว้ได้ ส่วนอีกเรื่องคือหน้าที่ ไม่ใช่การคนสองคน หรือสมาชิกมาอยู่ด้วยกัน แต่ต้องรู้จักบทบาทหน้าที่ของคนในครอบครัว  

นายนิพล วิชัย หนึ่งในผู้เข้าร่วมโครงการ ยอมรับว่า  หลังจากเลิกสุรามาแล้วกว่า 2 ปี ทำให้ความสัมพันธ์กับคนในครอบครัวดีขึ้น  โดยเฉพาะหลังจากมาเข้าอบรม สามารถนำมาปรับตัวเอง ทำตัวให้ดีขึ้น เลิกดื่มเหล้า เลิกทำสิ่งไม่ดี และหันหน้าเข้าหาครอบครัว ทำให้ครอบครัวอบอุ่นขึ้น 

นอกจากนี้ยังเสนอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีส่วนรวมสนับสนุนให้เกิดการจัดทำแผนครอบครัวอบอุ่นอย่างเป็นรูปธรรมด้วย

 

กลับขึ้นด้านบน