เปิดรายชื่อคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ 6 คณะ 70 คน

เปิดรายชื่อคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ 6 คณะ 70 คน

เปิดรายชื่อคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ 6 คณะ 70 คน

รูปข่าว : เปิดรายชื่อคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ 6 คณะ 70 คน

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านต่าง ๆ จำนวน 6 คณะ รวม 70 คน รวมคนดังในวงการเมือง ทหาร สังคม สิ่งแวดล้อมและการศึกษา มีวาระ 5 ปี

วานนี้ (28 ก.ย.2560) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านต่างๆ จำนวน 6 คณะรวม 70 คน มีรายละเอียดว่า โดยที่พระราชบัญญัติการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 มาตรา16 และมาตรา 28 (2) บัญญัติให้คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติขึ้นคณะหนึ่งหรือ หลายคณะเพื่อพิจารณาจัดทําร่างยุทธศาสตร์ชาติในด้านต่างๆ ตามที่คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติกําหนด และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายหรือตามที่คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติมอบหมาย อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 16 และมาตรา 28 (2) แห่งพระราชบัญญัติการจัดทํา ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติในการประชุมเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560จึงมีมติให้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติด้านต่าง ๆ ดังนี้

คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 

พล.อ.วรพงษ์ สง่าเนตร เป็นประธานคณะกรรมการ ส่วนกรรมการ ประกอบด้วย นายจรัมพร โชติกเสถียร พล.อ. ชูศักดิ์ เมฆสุวรรณ์ พล.อ.ทวีป เนตรนิยม นายปณิธาน วัฒนายากร พลเรือเอก ประสาน สุขเกษตร นายวันชาติ สันติกุญชร นายสุวิทย์ สิมะสกุล นางอักษรศรี พานิชสาส์น นายเชิดศักดิ์ สันติวรวุฒิ กรรมการและเลขานุการ

ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

นายสถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ เป็นประธานคณะกรรมการ ส่วนกรรมการ ประกอบด้วย นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล นายจรัล งามวิโรจน์เจริญ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ นายปพนธ์ มังคละธนะกุล นายวิบูลย์ คูสกุล นางวันทนีย์ จิราธิวัฒน์ นายศักดา ธนิตกลุ นายสุภัค ศิวะรักษ์ นางสาวอรกัญญา พิบูลธรรม นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล นายธฤต จรุงวัฒน์ กรรมการและเลขานุการ


ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

นายกฤษณพงศ์ กีรติกร เป็นประธานคณะกรรมการ ส่วนกรรมการประกอบด้วย นายดิลกะ ลัทธพิพัฒน์ นายนนทิกร กาญจนะจิตรา นางสาวปิยะธิดา ประดิษฐบาทุกา นายวรเวศม์ สุวรรณระดา นายวรากรณ์ สามโกเศศ นางสาววลัยรัตน์ ศรีอรุณ นายศักดิ์ชัย อุ่นจิตติกุล นายสารัชถ์ รัตนาวะดี นายสมประสงค์ บุญยะชัย นายสุธี อัสววิมล นายอุดม คชินทร นายชาญวิทย์ ผลชีวิน กรรมการและเลขานุการ


ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

นายเอ็นนู ซื่อสุวรรณ เป็นประธาน คณะกรรมการประกอบด้วย นายไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ นายฐาปน สิริวัฒนภักดี นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ นายพลากร วงค์กองแก้ว นายวรพล โสคติยานุรักษ์ นางวิพรรณ ประจวบเหมาะ นางวีรวรรณ มอสบี้ นายศิริชัย ไม้งาม นายสมชัย จิตสุชน นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ นายสุรเดช เดชคุ้มวงศ์ นางสีลาภรณ์ บัวสาย กรรมการและเลขานุการ


ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

นายธนวัฒน์ จารุพงษ์สกุล เป็นประธานคณะกรรมการ ส่วนกรรมการ ประกอบด้วย นายธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ นางสาวนิศรา การุณอุทัยศิริ นางบรรณโศภิษฐ์ เมฆวิชัย นายเผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ์ นายพิสุทธิ์ เพียรมนกุล นายสุวัช สิงหพันธุ์ นายอานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา และนางสาวลดาวัลย์ คำภา กรรมการและเลขานุการ

ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

นายพงศ์โพยม วาศภูติ ประธานกรรมการ ส่วนกรรมการประกอบด้วย นายทรงศักดิ์ วงศ์ภูมิวัฒน์ นายทศพร ศิริสัมพันธ์ นายภักดี โพธิศิริ นางวรารัตน์ อติแพทย์ นายวิพล กิติทัศนาสรชัย นายวุฒิสาร ตันไชย นายสกนธ์ วรัญญูวัฒนา นายสราวุธ เบญจกุล นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม นายสุเมธ รอยกุลเจริญ พลเอกอาชาไนย ศรีสุข นายดุสิต เขมะศักดิ์ชัย กรรมการและเลขานุการ

พร้อมกำหนดให้คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติตามประกาศนี้มีวาระการดำรงตำแหน่ง 5 ปี โดยให้ได้รับค่าตอบแทนค่าใช้จ่าย และประโยชน์ตอบแทนอื่นตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนด

กลับขึ้นด้านบน