ออกข้อห้ามวัดขายวัตถุมงคล-คุมเข้มพระห้ามวิจารณ์ความมั่นคง

ออกข้อห้ามวัดขายวัตถุมงคล-คุมเข้มพระห้ามวิจารณ์ความมั่นคง

ออกข้อห้ามวัดขายวัตถุมงคล-คุมเข้มพระห้ามวิจารณ์ความมั่นคง

รูปข่าว : ออกข้อห้ามวัดขายวัตถุมงคล-คุมเข้มพระห้ามวิจารณ์ความมั่นคง

เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกออกคำสั่งให้พระสังฆาธิการ ตรวจสอบพฤติกรรมพระภิกษุและสามเณรในปกครอง ห้ามมิให้ทำผิดกฎหมาย ไม่วิพากษ์วิจารณ์สิ่งใดที่กระทบต่อความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ รวมถึงห้ามทุกวัด ติดแผ่นป้ายโฆษณาวัตถุมงคล

วานนี้ (1ต.ค.2560) สมเด็จพระพุฒาจารย์สนิท ชวนปัญโญ เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม กรรมการมหาเถรสมาคม หรือ มส. ในฐานะเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก ได้มีคำสั่งให้พระสังฆาธิการตรวจสอบพฤติกรรมและลงโทษพระภิกษุสามเณรในปกครอง

โดย 1.ให้ตรวจสอบไม่ให้พระภิกษุสามเณร ทำการอันละเมิดกฎหมายบ้านเมือง และพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ หากพบให้พระสังฆาธิการดำเนินการตามกฎ ข้อบังคับ หรือประกาศมหาเถรสมาคม และประสานงานกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้เข้าดำเนินการตามกฎหมายโดยเคร่งครัด

2.ห้ามมิให้พระภิกษุสามเณรวิพากษ์วิจารณ์ หรือแสดงตนในทางกระทบกระเทือนต่อความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และความสงบสุขของประชาชน หรือส่อไปในทางยั่วยุ ปลุกปั่น ทำลาย ก้าวร้าวรุนแรง และไม่สร้างสรรค์

3.พระภิกษุสามเณรผู้มีความประพฤติเสียหาย หรือไม่เหมาะสม เป็นที่ติเตียนของประชาชนในลักษณะโลกวัชชะ เช่น การแสดงพฤติกรรมไม่สอดคล้องกับเพศกำเนิดของตน การแสดงกิริยาวาจาไม่สมสมณสารูป การใช้สื่อสังคมออนไลน์ในทางที่ไม่เหมาะสม การใช้อุปกรณ์สื่อสารผิดกาลเทศะ การไปในสถานที่ไม่สมควรแก่บรรพชิต ให้พระสังฆาธิการกวดขันควบคุมพฤติกรรมดังกล่าวไม่ให้เกิดขึ้นโดยเด็ดขาด

4.พระภิกษุสามเณรผู้ประพฤติตนไม่เคร่งครัดในพระธรรมวินัย และไม่รักษาเชิดชูพระธรรมวินัย ให้พระสังฆาธิการกวดขันมิให้ประพฤติโดยเด็ดขาด

คำสั่งนี้ยังระบุด้วยว่า พระสังฆาธิการรูปใดไม่ดำเนินการ หรือย่อหย่อนในการสำรวจ ตรวจสอบ และไม่จัดการต้องได้รับโทษฐานละเมิดจริยาพระสังฆาธิการ

 


ด้านพระพรหมดิลก เจ้าอาวาสวัดสามพระยา ในฐานะเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร ได้ออกหนังสือห้ามติดแผ่นป้ายโฆษณาพระพุทธรูป พระเครื่อง วัตถุมงคล และเทวรูปในที่ต่างๆ แจ้งไปยังเจ้าคณะเขตทุกเขตในกรุงเทพฯ ระบุว่า ปัจจุบันมีกลุ่มบุคคลใช้ความเชื่อทางด้านศาสนามาแสวงหาผลประโยชน์ ได้ทำการโฆษณาสรรพคุณ ตลอดถึงอ้างอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ต่างๆ โดยไม่คำนึงถึงหลักธรรมคำสอนที่แท้จริงของพระพุทธศาสนา ทำให้ประชาชนเกิดความหลงผิด

เจ้าคณะกรุงเทพฯ จึงขอให้เจ้าคณะเขตทุกเขต ได้สอดส่องดูแลการโฆษณาทางสื่อต่างๆ อย่างใกล้ชิด เพื่อให้มีการเผยแผ่พุทธธรรมอย่างถูกต้องชัดเจน และเนื่องจากพระอุโบสถหรืออุโบสถ เป็นสถานที่ที่พระภิกษุใช้ทำสังฆกรรมตามพระวินัย จึงขอให้เข้าคณะเขตทุกเขต ได้แจ้งทุกวัดในเขตปกครอง ไม่ควรจำหน่ายพระบูชา วัตถุมงคล และเทวรูปต่างๆ ภายในและบริเวณพระอุโบสถ หรืออุโบสถ

 

กลับขึ้นด้านบน