โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง "ธนฤกษ์ นิติเศรณี" ปธ.ศาลอุทธรณ์

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง "ธนฤกษ์ นิติเศรณี" ปธ.ศาลอุทธรณ์

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง "ธนฤกษ์ นิติเศรณี" ปธ.ศาลอุทธรณ์

รูปข่าว : โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง "ธนฤกษ์ นิติเศรณี" ปธ.ศาลอุทธรณ์

วันนี้ (3 ต.ค.2560) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตุลาการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการตุลาการให้ดํารงตําแหน่งต่างๆ จํานวน 78 ราย ดังนี้

1.นายธนฤกษ์ นิติเศรณี รองประธานศาลฎีกา ดํารงตําแหน่งประธานศาลอุทธรณ์

2.นางอุบลรัตน์ ลุยวิกกัย ประธานแผนกคดีสิ่งแวดล้อมในศาลฎีกา ดํารงตําแหน่งรองประธานศาลฎีกา

3.นายธนสิทธิ์ นิลกําแหง ประธานแผนกคดีเลือกตั้งในศาลฎีกา ดํารงตําแหน่งรองประธานศาลฎีกา

4.นายไสลเกษ วัฒนพันธุ์ ประธานแผนกคดีภาษีอากรในศาลฎีกา ดํารงตําแหน่งรองประธานศาลฎีกา

5.นายโสภณ โรจน์อนนท์ ประธานแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองในศาลฎีกา ดํารงตําแหน่งรองประธานศาลฎีกา

6.นายวิชัย เอื้ออังคณากุล ประธานแผนกคดีแรงงานในศาลฎีกา ดํารงตําแหน่งรองประธานศาลฎีกา

7.นายพรเทพ อัมพรกลิ่นแก้ว ประธานแผนกคดีผู้บริโภคในศาลฎีกา ดํารงตําแหน่งรองประธานศาลฎีกา

8.นายพิศล พิรุณ ประธานแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวในศาลฎีกา ดํารงตําแหน่งประธานแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองในศาลฎีกา

9.นายนิพนธ์ ใจสําราญ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา ดํารงตําแหน่งประธานแผนก คดีสิ่งแวดล้อมในศาลฎีกา

10.นายสุนทร ทรงฤกษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา ดํารงตําแหน่งประธานแผนกคดีภาษีอากรในศาลฎีกา

11.นายสู่บุญ วุฒิวงศ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา ดํารงตําแหน่งประธานแผนกคดีเลือกตั้งในศาลฎีกา

12.นายสุรพันธุ์ ละอองมณี ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา ดํารงตําแหน่งประธานแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศในศาลฎีกา

13.นายทวี ประจวบลาภ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา ดํารงตําแหน่งประธานแผนก คดีพาณิชย์และเศรษฐกิจในศาลฎีกา

14.นายชัยยุทธ ศรีจํานงค์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา ดํารงตําแหน่งประธานแผนก คดีผู้บริโภคในศาลฎีกา

15.นายธีระพงศ์ จิระภาค ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา ดํารงตําแหน่งประธานแผนกคดีแรงงานในศาลฎีกา

16.นางสาวบุญมี ฐิตะศิริ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา ดํารงตําแหน่งประธานแผนก คดีเยาวชนและครอบครัวในศาลฎีกา

17.นายฉัตรไชย จันทร์พรายศรี ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 1 ดํารงตําแหน่งผู้พิพากษา หัวหน้าคณะในศาลฎีกา

18.นายอดิศักดิ์ ปัตรวลี ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 9 ดํารงตําแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา

19.นายอนันต์ วงษ์ประภารัตน์ ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 7 ดํารงตําแหน่งผู้พิพากษา หัวหน้าคณะในศาลฎีกา

20.นายโสฬส สุวรรณเนตร์ ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 8 ดํารงตําแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา

21.นายจินดา ปัณฑะโชติ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา ดํารงตําแหน่งประธานศาลอุทธรณ์ ภาค 9

22.นายธงชัย เสนามนตรี ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 4 ดํารงตําแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา

23.นายประมวญ รักศิลธรรม ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 3 ดํารงตําแหน่งผู้พิพากษา หัวหน้าคณะในศาลฎีกา

24.นางสาวปิยกุล บุญเพิ่ม ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา ดํารงตําแหน่งประธานศาลอุทธรณ์ ภาค 1

25.นายพศวัจณ์ กนกนาก ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 6 ดํารงตําแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา

26.นายเสรี เพศประเสริฐ ผู้พิพากษาศาลฎีกา ดํารงตําแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา

27.นางนุจรินทร์ จันทร์พรายศรี ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 5 ดํารงตําแหน่งประธานศาลอุทธรณ์ภาค 7

28.นายทวีศักดิ์ ทองภักดี ผู้พิพากษาศาลฎีกา ดํารงตําแหน่งประธานศาลอุทธรณ์ภาค 8

29.นายสวัสดิ์ สุรวัฒนานันท์ ผู้พิพากษาศาลฎีกา ดํารงตําแหน่งประธานศาลอุทธรณ์ภาค 5

30.นายจักษ์ชัย เยพิทักษ์ ผู้พิพากษาศาลฎีกา ดํารงตําแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา

31.นายแรงรณ ปริพนธ์พจนพิสุทธิ์ ผู้พิพากษาศาลฎีกา ดํารงตําแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา

32.นายสมจิตร์ ทองศรี ผู้พิพากษาศาลฎีกา ดํารงตําแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา

33.นายเกียรติพงศ์ อมาตยกุล ผู้พิพากษาศาลฎีกา ดํารงตําแหน่งประธานศาลอุทธรณ์ ภาค 4

34.นายณัฏฐชัย ไวยภาษจีรกุล ผู้พิพากษาศาลฎีกา ดํารงตําแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา

35.นายวรงค์พร จิระภาค อธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่ง ดํารงตําแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา

36.นายพันธุ์เลิศ บุญเลี้ยง ผู้พิพากษาศาลฎีกา ดํารงตําแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา

37.นายรังสรรค์ ดวงพัตรา ผู้พิพากษาศาลฎีกา ดํารงตําแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา

38.นายพิศิฏฐ์ สุดลาภา ผู้พิพากษาศาลฎีกา ดํารงตําแหน่งประธานศาลอุทธรณ์ภาค 3

39.นายปกรณ์ วงศาโรจน์ ผู้พิพากษาศาลฎีกา ดํารงตําแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา

40.นายลาชิต ไชยอนงค์ ผู้พิพากษาศาลฎีกา ดํารงตําแหน่งประธานศาลอุทธรณ์ภาค 6

41.นายกิจชัย จิตธารารักษ์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลล้มละลายกลาง ดํารงตําแหน่งผู้พิพากษาศาลฎีกา

42.นายจรูญ ชีวิตโสภณ อธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่งกรุงเทพใต้ ดํารงตําแหน่งอธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่ง

43.นายสมศักดิ์ คุณเลิศกิจ อธิบดีผู้พิพากษาภาค 7 ดํารงตําแหน่งผู้พิพากษาศาลฎีกา

44.นายสุภัทร์ สุทธิมนัส อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญา ดํารงตําแหน่งผู้พิพากษาศาลฎีกา

45.นายสุพจน์ กิตติรักษนนท์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญากรุงเทพใต้ ดํารงตําแหน่งผู้พิพากษาศาลฎีกา

46.นายสมพงษ์ เหมวิมล อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานกลาง ดํารงตําแหน่งผู้พิพากษาศาลฎีกา

47.นายบุญชู ทัศนประพันธ์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาธนบุรี ดำรงตําแหน่งอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญา

48.นายโอภาส อนันตสมบูรณ์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่งธนบุรี ดํารงตําแหน่งอธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่งกรุงเทพใต้

49.นายณฤทธิ์ บุญปริอาทร อธิบดีผู้พิพากษาภาค 3 ดํารงตําแหน่งผู้พิพากษาศาลฎีกา

50.นายชลิศร์ สวัสดิทัต ผู้พิพากษาศาลฎีกา ดํารงตําแหน่งอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญา กรุงเทพใต้

51.นายวิวัธน ทองลงยา ผู้พิพากษาศาลฎีกา ดํารงตําแหน่งผู้พิพากษาศาลฎีกาประจําสํานักงานศาลยุติธรรม

52.นายปรัชญา โกไศยกานนท์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง ดํารงตําแหน่งผู้พิพากษาศาลฎีกา

53.นายไพจิตร สวัสดิสาร อธิบดีผู้พิพากษาศาลภาษีอากรกลาง ดํารงตําแหน่งอธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่งธนบุรี

54.นายยงยุทธ แสงรุ่งเรือง อธิบดีผู้พิพากษาภาค 2 ดํารงตําแหน่งผู้พิพากษาศาลฎีกา

55.นายโชติวัฒน์ เหลืองประเสริฐ ผู้พิพากษาศาลฎีกา ดํารงตําแหน่งอธิบดีผู้พิพากษา ศาลแรงงานกลาง

56.นายเทพ อิงคสิทธิ์ ผู้พิพากษาศาลฎีกา ดํารงตําแหน่งอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาธนบุรี

57.นายภพพิสิษฐ สุขะพิสิษฐ์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค 1 ดํารงตําแหน่งผู้พิพากษาศาลฎีกา

58.นายพิสุทธิ์ ศรีขจร ผู้พิพากษาศาลฎีกา ดํารงตําแหน่งอธิบดีผู้พิพากษาศาลล้มละลายกลาง

59.นายชวลิต ลีฬหาวงศ์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค 8 ดํารงตําแหน่งผู้พิพากษา ศาลฎีกา

60.นายอนุวัตร มุทิกากร อธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 ดํารงตําแหน่งอธิบดีผู้พิพากษา ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง

61.นายชลิต กฐินะสมิต รองประธานศาลอุทธรณ์ภาค 8 ดํารงตําแหน่งผู้พิพากษาศาลฎีกา

62.นายชัยชนะ ตัญจพัฒน์กุล รองประธานศาลอุทธรณ์ ดํารงตําแหน่งผู้พิพากษาศาลฎีกา

63.นางเสมอดาว เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา ดํารงตําแหน่งผู้พิพากษาศาลฎีกา

64.นายเธียรดนัย ธรรมดุษฎี รองประธานศาลอุทธรณ์ภาค 2 ดํารงตําแหน่งผู้พิพากษาศาลฎีกา

65.นายสันต์ชัย ล้อมณีนพรัตน์ รองประธานศาลอุทธรณ์ภาค 7 ดํารงตําแหน่งผู้พิพากษาศาลฎีกา

66.นายทัศน์พงษ์ เหล่ารักวงศ์ อธิบดีผู้พิพากษาภาค 6 ดํารงตําแหน่งอธิบดีผู้พิพากษา ภาค 7

67.นายประสิทธิ์ ศักดิ์ศรีมณีกูล รองประธานศาลอุทธรณ์ภาค 1 ดํารงตําแหน่งผู้พิพากษาศาลฎีกา

68.นายศิริชัย จันทร์สว่าง รองประธานศาลอุทธรณ์ภาค 9 ดํารงตําแหน่งผู้พิพากษาศาลฎีกา

69.นางกาญจนา ชัยคงดี ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ภาค 1 ดํารงตําแหน่งผู้พิพากษาศาลฎีกา

70.นายวิบูลย์ แสงชมภู รองประธานศาลอุทธรณ์ภาค 7 ดํารงตําแหน่งผู้พิพากษาศาลฎีกา

71.นายสุทิน นาคพงศ์ รองประธานศาลอุทธรณ์ ดํารงตําแหน่งอธิบดีผู้พิพากษาศาลภาษีอากรกลาง

72.นายสมเกียรติ ตั้งสกุล รองประธานศาลอุทธรณ์ภาค 1 ดํารงตําแหน่งผู้พิพากษาศาลฎีกา

73.นางอโนชา ชีวิตโสภณ รองประธานศาลอุทธรณ์คดีชํานัญพิเศษ ดํารงตําแหน่งผู้พิพากษาศาลฎีกา

74.นางสุวิชา นาควัชระ รองประธานศาลอุทธรณ์ภาค 1 ดํารงตําแหน่งอธิบดีผู้พิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

75.นางอารีย์ เตชะหรูวิจิตร ประธานแผนกคดีผู้บริโภคในศาลอุทธรณ์ภาค 7 ดํารงตําแหน่งอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5

76.นายสราวุธ ศิริภาณุรักษ์ ประธานแผนกคดีเลือกตั้งในศาลอุทธรณ์ภาค 7 ดํารงตําแหน่งอธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค 1

77.นางพนมวรรณ ทองวิทูโกมาลย์ ประธานแผนกคดีผู้บริโภคในศาลอุทธรณ์ภาค 9 ดํารงตําแหน่งผู้พิพากษาศาลฎีกา

78.นายอําพันธ์ สมบัติสถาพรกุล ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ภาค 7 ดํารงตําแหน่งผู้พิพากษาศาลฎีกา

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2560 ประกาศ ณ วันที่ 26 ก.ย.2560 ผู้รับสนองพระราชโองการ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

กลับขึ้นด้านบน