ไฟเขียวหลักการร่าง กม.แก้ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น “แม่วัยใส” มีความหวังเรียนจบภาคบังคับ

ไฟเขียวหลักการร่าง กม.แก้ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น “แม่วัยใส” มีความหวังเรียนจบภาคบังคับ

ไฟเขียวหลักการร่าง กม.แก้ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น “แม่วัยใส” มีความหวังเรียนจบภาคบังคับ

รูปข่าว : ไฟเขียวหลักการร่าง กม.แก้ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น “แม่วัยใส” มีความหวังเรียนจบภาคบังคับ

ที่ประชุม ครม. มีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงการดำเนินการของสถานศึกษาในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ให้แม่วัยใสเรียนจบภาคบังคับ รวมทั้งมีการจัดการดูแลช่วยเหลือ และให้ความรู้เรื่องเพศศึกษาที่เหมาะสม

วันนี้ (4 ต.ค.2560) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดประเภทของสถานศึกษา และการดำเนินการของสถานศึกษา ในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้

มีการกำหนดประเภทของสถานศึกษา ตั้งแต่ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา ต้องจัดให้มีการดูแล ช่วยเหลือ ให้คำปรึกษา คุ้มครองนักเรียน นักศึกษาที่ตั้งครรภ์

โดยคำนึงถึงสิทธิของผู้เรียน รวมถึงความลับและความเป็นส่วนตัวของผู้เรียน และต้องให้เรียนจนจบหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับ หรือการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยยืดหยุ่นในวิธีการจัดการเรียนรู้ หลีกเลี่ยงการลงโทษและไม่ตำหนิ หากนักเรียน นักศึกษา ที่ตั้งครรภ์หยุดพักการเรียน สถานศึกษาต้องอนุญาต และให้นักเรียน นักศึกษา มีสิทธิในการศึกษาต่อ

นอกจากนี้ สถานศึกษาต้องจัดให้นักเรียน นักศึกษา ได้ความรู้ด้านเพศศึกษาที่เหมาะสมกับช่วงวัย ได้รับการบริการอนามัยเจริญพันธุ์ที่ดีและถูกต้อง และให้หน่วยงานต้นสังกัดกำกับ ติดตามสถานศึกษาในการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครอง เกี่ยวกับการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น รวมทั้งกำหนดให้สถาบันอุดมศึกษา พัฒนานักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ หรือคณะครุศาสตร์ หรือในสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้มีความรู้ในเรื่องการสอนเพศวิถีศึกษา และทักษะการให้คำปรึกษา

ขณะที่รายงานภาวะสังคมไทยไตรมาสแรก 2560 โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ระบุว่า การตั้งครรภ์ในกลุ่มวัยรุ่นลดลง แต่ยังอยู่ในระดับสูงและยังต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง

สำหรับสาเหตุที่นำไปสู่การตั้งครรภ์ในกลุ่มวัยรุ่น พบว่า ในกลุ่มเพศหญิง เกิดจาก 5 สาเหตุหลักๆ ได้แก่ 1. พฤติกรรมการเลียนแบบจากกลุ่มเพื่อนและสื่อต่างๆ 2.การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 3.การอยู่หอพักตามลำพัง โดยไม่มีพ่อแม่ผู้ปกครอง 4.การไม่มีความรู้เรื่องการป้องกันการตั้งครรภ์ที่ถูกต้อง และ 5.การขาดความรักและการเอาใจใส่จากครอบครัว

 

กลับขึ้นด้านบน