สปสช.เผยงบกองทุนบัตรทอง 11 เดือนปี 60 เบิกจ่ายให้ รพ.ไปแล้ว 94 %

สปสช.เผยงบกองทุนบัตรทอง 11 เดือนปี 60 เบิกจ่ายให้ รพ.ไปแล้ว 94 %

สปสช.เผยงบกองทุนบัตรทอง 11 เดือนปี 60 เบิกจ่ายให้ รพ.ไปแล้ว 94 %

รูปข่าว : สปสช.เผยงบกองทุนบัตรทอง 11 เดือนปี 60 เบิกจ่ายให้ รพ.ไปแล้ว 94 %

สปสช.รายงานผลเบิกจ่ายงบกองทุนบัตรทอง 11 เดือนปี 60 เบิกจ่ายเป็นค่าบริการสาธารณสุขให้ รพ.ไปแล้ว 1.16 แสนล้าน 1.23 แสนล้าน คิดเป็นร้อยละ 94

วันนี้ (10 ต.ค.2560) นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า สปสช.ขอรายงานงบการเงินในส่วนของงบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติประจำปี งบประมาณ 2560 สำหรับงวด 11 เดือน ( ต.ค.2559 - ส.ค.2560) มีการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขให้หน่วยบริการหรือโรงพยาบาลในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติไปแล้ว 116,281,721,967.56 บาท จากงบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติปี 2560 ที่ได้รับ 123,465,780,400 บาท (ไม่รวมเงินเดือนบุคลากรสาธารณสุขภาครัฐ) คิดเป็นร้อยละ 94 ซึ่งเหลืออีกร้อยละ 6 เป็นในส่วนงบที่รอแต่ละโรงพยาบาลส่งข้อมูลการให้บริการสาธารณสุขในเดือน ก.ย.2560 ซึ่งเป็นเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ 2560 เพื่อเบิกจ่าย โดย รพ.สามารถส่งข้อมูลได้ภายใน 3 เดือนหลังสิ้นสุดปีงบประมาณ ก็จะมีการเบิกจ่ายได้ครบตามจำนวน

เลขาธิการ สปสช กล่าวต่อว่า ผลการเบิกจ่ายดังกล่าวเป็นไปตามตัวชี้วัดของกรมบัญชีกลางที่ สปสช.ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงผลการดำเนินงาน (Pre-Position Paper) ประจำปีบัญชี 2560 ในส่วนของด้านการเงินคือ ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเงินกองทุน โดยหน่วยงานมีการเบิกจ่ายเป็นไปตามที่กำหนดและตามแผนการเบิกจ่ายที่ได้รับอนุมัติ และหน่วยบริการได้รับการโอนเงินกองทุนตรงตามเวลาที่กำหนด และด้านปฏิบัติการ คือ การดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล/กระทรวงการคลัง

ทั้งนี้ สปสช.ได้รายงานงบการเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในแต่ละเดือนให้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้รับทราบเป็นประจำทุกเดือนแล้ว รวมถึงรายงานให้คณะอนุกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นการดำเนินการตามมาตรา 21 พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 ในการตรวจสอบการบริหารเงินและการดำเนินการของสำนักงาน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนที่เกี่ยวข้อง มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส

กลับขึ้นด้านบน